Thailand English Skills Evaluation Test

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2567)

ระดับช่วงชั้น วัน / เวลา
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) วันที่ 4 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) วันที่ 30 กันยายน 2567 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) วันที่ 27 กันยายน 2567 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) วันที่ 23 กันยายน 2567 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป