Thailand English Skills Evaluation Test

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2567)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ