Thailand Mathematician Champion Online Test
การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ตารางวันและเวลาสอบแข่งขัน

ช่วงชั้น วันที่สอบ เวลาที่สอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 10.00 - 12.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2565 10.00 - 12.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2565 13.00 - 15.00 น.