Thailand Mathematician Champion Online Test
การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ตารางวันและเวลาทดลองสอบเสมือนจริง

ช่วงชั้น วันที่สอบ เวลาที่สอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 09.00 - 09.30 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 10.00 - 10.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 11.00 - 11.30 น.