• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

ตรวจสอบผลคะแนนสอบ

Untitled Document

ผลคะแนนสอบ

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 2

Untitled Document

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

   

คำชี้แจง

1.   หลังจากประกาศผลคะแนนสอบแล้วผู้ที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

***ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564***

หรือแจ้งข้อมูลที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
Untitled Document
รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ฃั้นเรียน โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
63141051 ด.ช. ปรัชญ์   คนสูง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา 98 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1
63087111 ด.ช. จิโน   เบอร์ตินี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63045040 ด.ช. คุณากร   ไชยรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63034231 นาย ธนกฤต   แก้วจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63087117 ด.ช. ธีร์   กิตติวรภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63034193 นางสาว ธัญธิพัช   บุญธีรารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ต วิทยาลัย 96 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6)
63140063 นางสาว พิมพ์เนติ   ไพบูลย์วงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 96 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6)
63034225 ด.ญ. ธารน้ำ   นพรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย 96 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6)
63041067 ด.ญ. การิสตา   พัฒนจักร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีวิทยา 96 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6)
63051145 ด.ญ. รดา   มกรพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีวิทยา2 96 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6)
63076069 ด.ช. พัทธนันท์   ชิตทรงสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63132143 ด.ช. ธนบดี   สีห์โสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63034233 ด.ญ. ดารมิงค์   บุษดาคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63036071 นางสาว ณัฐรัตน์   มงคลรังสฤษฏ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63132094 นางสาว พิมพ์ลักษณ์   คอนราด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63132063 ด.ช. ธารา   ทิพย์พยอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอแยลวิทยาลัย 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63105074 ด.ญ. สุพิชชา   แจ่มรัศมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63036107 นาย วริษฐ์   อินทรีย์วงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63080171 ด.ช. ศีละส์   เบ็พพ์เลอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอนแก่นวิทยายน 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63097022 ด.ญ. ญาดา   จันทร์ผ่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63041057 ด.ช. ศุภกร   กิจเจริญธำรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63054120 ด.ญ. อัยยาริณณ์   ช้างสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบ็ญจะมะมหาราช 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63034180 นางสาว ธัญญธิษณ์   พรศาลนุวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63105080 ด.ญ. ยายิกา   ตินเนอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63034222 ด.ช. วสวัตติ์   ลี้สมบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63051188 ด.ญ. ปริชญา   วอนเผื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63087115 ด.ญ. จิดาภา   น้อมพรรโณภาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีวิทยา 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63044093 ด.ช. ปภาวิน   วาสนาส่งชูสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลราษฎรอำรุง 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63051142 ด.ช. ฟ้าใต้   ธนวงศ์สุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63051159 ด.ช. เดชาธร   พัฒนาโสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63044149 ด.ช. สิริภูศิรัญณ์   จันทร์มาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63045037 ด.ช. พสุธร   ปาณชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63052133 ด.ญ. สู่ขวัญ   กาญจนกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามเสนวิทยาลัย 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63043091 ด.ช. จารุเดช   เชิดโกทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อุดรพิทยานุกูล 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63051183 ด.ช. พลภัทร   เลาหะเมทนี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามเสนวิทยาลัย 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63036109 ด.ญ. บุรพร   เรืองแจ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63034312 ด.ญ. ทักทยา   ปลูกวงษ์ชื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63032043 ด.ญ. อติพร   พัฒนรังสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุราษฎร์ธานี 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63087092 ด.ช. วิญ   เกตุนิ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป. ภูเก็ต 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63105082 ด.ช. เดวิด   เซเนครอส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63080178 ด.ญ. อชิรญา   กุลโรจนวรากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63036123 ด.ช. ภูริ   โรจน์สุวณิชกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 42)
63034190 นาย ชิติพัทธ์   ชัยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 42)
63034174 ด.ช. ชนวีร์    ชิงชยานุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 42)
63132134 ด.ช. ธนาธิป   คงชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 42)
63044130 ด.ญ. รุจิภัทร์   เลิศวิริยะวณิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชลกันยานุกูล 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 42)
63092053 ด.ช. ดวงตะวัน    ฉิ่นยี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 42)
63076083 ด.ช. คณพศ   เล่งเวหาสถิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 42)
63139027 ด.ช. อชิรวัชณ์   เตชะธนสารสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63078031 ด.ญ. ธีร์ธิตา   ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63132111 ด.ช. อชิระ   กาญจนากิตติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63030208 ด.ช. สิทธิ์ธนัฐ   ศรีสังค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63079038 ด.ญ. ศิรดา   หิรัญศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63054107 ด.ญ. ธัญชนก   ระจินดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เบ็ญจะ​มะ​มหาราช​อุบล​ราชธานี​ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63051172 ด.ช. นพดล   อมรทรัพย์เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63140054 ด.ญ. สิดารัศมิ์   สุบงกช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63105081 ด.ช. ชยากร   นำมณีวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63105089 ด.ญ. กัญจน์อมล   สุทธิสุขศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขจรเกียรติศึกษา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63139025 ด.ญ. ณิชาภัทร   หาชัยภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63076077 ด.ช. ภาณุศร   จึงสวัสดิ์มีชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีศึกษาร้อยเอ็ด 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 49)
63087116 ด.ช. ภัชภาคินทร์   ชิวค้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63080191 ด.ช. รัชพล   จำปามูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอนแก่นวิทยายน 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63036103 ด.ญ. อรภชา   จิตสุทธิภากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นครสวรรค์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63081090 ด.ญ. เอมมิตา   ขาวหมื่นไวย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63049101 ด.ญ. ปวริศา   เนียมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บุญวาทย์วิทยาลัย 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63132113 ด.ญ. ณัชชา   ตุนาโป่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63030236 ด.ช. ภวิญ   วรโชติกำจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หาดใหญ่วิทยาลัย 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63032058 ด.ญ. ปุณยวีร์    ศุภวัฒนพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63051184 ด.ญ. ณิชชา   วโรภาษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63035134 ด.ญ. กิตรดา   สุวรรณ​ราช​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์​จุฬาภรณร​าชวิทยาลัย​พิษณุโลก​ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63110046 ด.ช. ไมเคิล   เลากุลศานต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63051178 ด.ญ. กุลภรณ์   ภัทรพงษ์บวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63045038 ด.ช. กิตติศักดิ์   นาคพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63036087 ด.ญ. กรวรรณ   พิพัฒน์อนุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63087108 ด.ญ. สริตา   มีวรรณสุขกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63140050 ด.ญ. วิภาดา   วชิรลาภไพฑูรย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63052140 นางสาว ณชพร   บูรณะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิต มศว. ปทุมวัน 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63052189 ด.ช. พีทาพัฒน์ พีท   สุจริตกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63034172 ด.ช. ชัยฉัตร   นิลเนตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63051157 ด.ญ. นัชชา   ธานีปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 61)
63139029 ด.ญ. อันธิยาภัทร   เตชะธนสารสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63141046 ด.ช. ณรพัฒ   อัตถศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63127040 ด.ช. ณัฐวรรธน์   ปิ่นชุมพลแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63051150 ด.ญ. ณัฐชรินพร   มั่นพรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63036085 ด.ญ. ชญาดา    ภาคภูมิกมลเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รร.นครสวรรค์ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63034317 ด.ช. อภิภูริ์   เตชะวิจิตรชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63139020 ด.ญ. อาริยาพัชร   เตชะธนสารสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63092050 ด.ช. ศุภกร    พลเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63043070 ด.ญ. ทัตพิชา   อิงศิโรรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63087121 ด.ญ. ปวริศา   อรุณสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รร.สามเสนวิทยาลัย 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63077080 นาย ธนนน    วราเวชช์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เบญจมราชูทิศ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63053054 ด.ญ. แพรวานิตย์    เนตรสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63078054 ด.ญ. กฤชกร   ตันโชติกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63034294 ด.ช. กฤษฎ์พัฐ   พรศาลนุวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63041063 ด.ช. ชยกร เดนนิส   เลียวบุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63077077 ด.ญ. อัคริมา   ใจสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 81)
63105087 ด.ญ. จิดาภา   มะลิวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63051171 ด.ช. ซัน   โชคอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63127038 ด.ช. ชวยศ   อนุรักษ์วงศ์ศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63097018 ด.ญ. ปาณิศา   รอดเรืองเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63034263 ด.ญ. พาขวัญ   พวงศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63034282 ด.ช. ดานิฌ   ณ.เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตักวาโฮมสคูล 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63030215 ด.ช. ภูรินท์   คุ่มเคี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสงทองวิทยา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63044151 ด.ญ. ปวริศา   รนที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยองวิทยาคม 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63054105 ด.ญ. นภสร   มูลสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นารีนุกูล 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63051193 นาย นันทพงศ์    ประจักษ์วงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63041059 ด.ช. ศิวกร   ไม่เสื่อมสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63041065 ด.ญ. วริสรา   ปริญญวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชินี 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63132080 ด.ช. จิรภัทร   พงษ์ใจมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63040056 ด.ญ. พรชยา   หอมสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีวิทยา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63034209 ด.ช. ชยางกูร   จันทรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63049119 ด.ช. นับพระพร   วรวงศ์ประภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บุญวาทย์วิทยาลัย 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 97)
63141056 ด.ญ. ล้วนฤทัย   เชื้อชมภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63034324 ด.ญ. อนัญญา   เวิร์คแมน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63140006 ด.ญ. ชลิตา   ศิริโสภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63036067 ด.ญ. วิธรีนันท์   ชาญธัญกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นครสวรรค์ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63128300 ด.ญ. พิมพ์ณดา   พลหิรัญโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63034306 ด.ช. รุจิพัทธ์   จิรานุสรณ์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63051147 ด.ช. อัครพงษ์   เกียรติเจริญศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63140012 ด.ญ. ณัฎฐวรณัน   สุวัฒนะพงศ์เชฎ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63034289 ด.ช. พีรวิชญ์   วิลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยุพราชวิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63034248 ด.ญ. พรพระคุณ   เพิ่มสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ต วิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63034245 ด.ญ. ฟ้าใส   เมสัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63087118 ด.ช. กฤษฎิ์   เกศวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63032052 ด.ญ. ภรณ์ชนก   ไล่เข้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุราษฎร์ธานี 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63140044 ด.ญ. สุพิชฌาย์   ม่วงประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63052139 ด.ช. เจษฎา   จันทร์ศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โยธินบูรณะ 1 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 113)
63140028 ด.ญ. กรวีร์   เอียตระกูลไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63132107 ด.ช. ภูริ   ภู่ธงชัยฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63036086 ด.ญ. ฐิตารีย์   ฤกษ์อัตการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นครสวรรค์ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63034208 ด.ช. ธนวิน   ธนพรธวัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามเสนวิทยาลัย 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63034234 ด.ญ. ดานิฌา   ณ.เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตักวาโฮมสคูล 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63030227 ด.ช. สุวภัทร   สำรวจเบญจกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63049099 ด.ญ. ธัญลักษณ์   อริยะดิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63132085 ด.ช. กิตติพิชศ์   ปานพาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63087104 ด.ญ. ณัฐอัญญ์   นราสุขปริพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีวิทยา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63044102 ด.ญ. อภิสรา   สุนทรนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลกันยานุกูล 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63139005 ด.ญ. ศิริพิชญ์    ชัยบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63052126 ด.ญ. พรนัชชา   รัตนวารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามเสนวิทยาลัย 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63077087 ด.ญ. ปานชีวา   พรหมอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เบญจมราชูทิศ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63035135 ด.ญ. แพรวา   ศรีวนิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 128)
63051189 ด.ช. ศุภากร   ไสยสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63030209 ด.ญ. วิรัลยุพา   ภิรมย์รักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63030230 ด.ญ. ภัควลัญชญ์   กิจนำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ธิดานุเคราะห์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63044103 ด.ช. รัฐศรัณย์   สมหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชลราษฎรอํารุง 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63051179 ด.ช. กิตติ์พนธ์   วุฒิกิตติสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีวิทยา2 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63030198 นางสาว ธิตวรรณ   โผผิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63128272 ด.ญ. อแมนด้า   แฮนส์สัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63034168 ด.ญ. ณัฐณิชา   คำวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63052124 ด.ญ. ธัญชมาศ   แก้วอรุณคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63044105 ด.ญ. ปัณฑารีย์   แก้ววิเชียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระยองวิทยาคม 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63140003 ด.ญ. ชมพูนุท   วณิชเวทิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63044098 ด.ช. ธันวา   รุจาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลราษฎรอำรุง 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63052118 ด.ช. เจตพัฒน์   นุตยกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เซนต์คาเบรียล 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63034325 ด.ช. พชร   ทรัพย์บำเร​อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63092047 ด.ญ. ณัฐฐิฐา    กิจเศรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63132131 ด.ช. อภินัทธ์   กาญจนากิตติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63127039 ด.ญ. ธัญชนก   เล้ายะรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63051186 ด.ญ. ธัญธร   ลีพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63081096 ด.ช. ศุภณัฐ   พานิชยิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63034202 ด.ญ. ด.ญ.พสชนันท์   บำรุงทรัพย์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ต วิทยาลัย 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 142)
63141062 ด.ช. อัคคเดช   ลังกาพินธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63036133 ด.ญ. จิตรลดา   ปูรณัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63041066 ด.ช. ณฐนนท์   ไชยอัชนรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63097014 นางสาว พรพรรณ   ฤกษ์วราคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63044122 ด.ญ. ศิรดานันท์   เจริญเวชธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63036139 ด.ช. ตรีทเศศ   อ่ำทุ่งพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นครสวรรค์ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63080188 ด.ช. ตฤณกร   หมั่นกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอนแก่นวิทยายน 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63105071 ด.ช. ปีเตอร์ เจษฎา    นอทลีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63132092 ด.ช. ธีร์ธวัช   เที่ยงโคกสูง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63052154 ด.ญ. ปริยพัทธ์   พิทักษ์สายชล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามเสนวิทยาลัย 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63041058 ด.ช. กรณ์   ประสิทธิผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม ) 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63097003 ด.ญ. พิมพาภรณ์   เบญจรัตนาภรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63081086 ด.ญ. อริสรา   วาณิชอนันต์ชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุรวิวัฒน์ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63131051 นาย ธนพล   ศุกรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63054122 ด.ช. ศุภณัฐ   เหลืองรุ่งโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เบ็ญจะมะมหาราช 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63105119 ด.ช. วรกฤศ   พลอยศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขจรเกียรติศึกษา กะทู้ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63128286 ด.ช. ภัทรพล   เสิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63132101 ด.ช. ธนกฤต   พิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 162)
63128273 ด.ช. จิตรภณ   สังข์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63052110 ด.ญ. เอลียาห์ เอล   หิมกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63030225 ด.ช. คณิสร   อินทรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63081141 ด.ช. พงษ์ตะวัน   คล้ายสุบรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชสีมาวิทยาลัย 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63043087 ด.ช. กีรติธรณ์   โฮซิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63043064 ด.ญ. ภนิตา   ไชยเอีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดอนบอสโกวิทยา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63034164 ด.ญ. ปภาดา   ปฐมเนติกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63054125 ด.ญ. ณัฐณิชา   อังคสกุลเกียรติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63131045 ด.ญ. ปาณิสรา   วรรณศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63128284 ด.ญ. พัทธ์ธีราพร   ผิวเสวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63081104 ด.ช. นิธิรุจน์   อโณทัยไพบูลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63128235 ด.ช. ณภัทร์   ละมัยเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63044124 ด.ช. สิรวุฒิ   กุลอารีย์รัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระยองวิทยาคม 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63052143 ด.ช. วันชนะ   แสงพิสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมวัดนายโรง 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63081100 ด.ช. ชินบวร   ไพบูลย์วงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63132115 ด.ญ. อริสา มิคาเอลา   ฮีโรนิมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63036094 ด.ช. พชรพล   ลิ้มไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 180)
63035140 ด.ญ. สิปาง​   ลือ​ชู​วงศ์​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย​พิษณุโลก​ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63077074 ด.ญ. นิชชิตา   ตั้งสถาพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กัลยาณีศรีธรรมราช 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63081083 ด.ช. ธราเทพ    คงทวีเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชสีมาวิทยาลัย 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63044127 นาย ธนศรณ์    ปิ่นโอฬารรัตนกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชลราษฎรอำรุง 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63052149 ด.ญ. ศิรินทรทิพย์    ทองประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63052144 ด.ญ. อินทิรา   สุดศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63049110 ด.ญ. ปพิชญา   หลักมั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญาวาทย์ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63030206 ด.ช. กีฬภัทร   ขุนเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสงทองวิทยา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63081133 ด.ช. ฉัตรดนัย   ธงชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63044121 ด.ช. กิรัชภาส   ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลราษฎรอำรุง 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63034177 ด.ช. สรวิชญ์   ธงนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63139015 ด.ญ. ชนัญญา   สุนทรเพราะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63043058 ด.ช. พงศ์ธวัช   สวรรยาวิสุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63128326 ด.ญ. อชิรญา   ศรีประยูร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 197)
63085020 ด.ญ. จรัสพัฒน์   อัคนิมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63081122 ด.ช. กษิดิส   เมี้ยนกำเนิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชสีมาวิทยาลัย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63036075 นาย ภัทรดนัย   ศุภลักษณ์เลิศกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63054115 ด.ญ. ปัญญาวีร์   เชาว์ศิริกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศรีสะเกษวิทยาลัย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63043088 ด.ญ. สุกฤตา   ทัตตินาพานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุุกูล 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63034223 นางสาว พัทธปวีณ์   ระพิพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63053049 ด.ญ. สเเมนธ่า   พล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามัคคีวิทยาคม 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63081119 นางสาว ณัชชา   จันทร์พิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุรนารีวิทยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63087095 นาย อธิภัทร   บุญชำนาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามเสนวิทยาลัย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63046073 ด.ช. ปุณณัตถ์   ศีลตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63105073 ด.ช. อันดามัน   ทิศา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63132059 ด.ญ. เขมจิรา   ทองเหลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63081114 ด.ญ. พิชามญชุ์   แวววุฒินันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63132073 ด.ญ. กชพร   เพิ่มกำลังพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63052136 ด.ญ. ณัฐวิภา    ชีวธนาคุปต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63128313 ด.ญ. กวินท์รภา   อนันต์ศุภศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63097020 ด.ญ. อิชิกา    สัจจเด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63040065 ด.ช. นวพล   ศุภาดารัตนาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63051182 ด.ช. ชยณัฐ   ศรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63132068 ด.ช. ฟากฟ้า   ชิระกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63140052 ด.ญ. ศุภิฐธาดา   อุปวงศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63034212 ด.ญ. นภัสรพี   ชัยวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 211)
63051141 ด.ญ. ปราณปัญญ์    อภิบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63132065 ด.ญ. ปุณิกา   อารีรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63052120 ด.ญ. เบญญาดา   บุญฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63131054 ด.ญ. สุพิชญา   ไชยมุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63043055 ด.ช. ณพงศ์ภพ   เอ็งอุทัยวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63132078 ด.ญ. พลอยวรินทร์   ชำนาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63034299 ด.ช. กฤชรัช    ธวัชวีระกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63080185 ด.ญ. จิดาภา    อาภรณ์รัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอนแก่นวิทยายน 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63044136 ด.ช. ปวริศ   สมรรคะบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรีชานุศาสน์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63128238 ด.ช. สิรภพ   จินตนาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63123158 นางสาว รมินดา   ศรีป่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63141057 ด.ช. ปภังกร   สุริยกานต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63132069 ด.ญ. พรรณปพร   บุญเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63034256 ด.ญ. ธัญญรัศม์   รังรองธานินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63036076 ด.ญ. ณัฐพัชร์    ภาณุเตชะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 233)
63141060 ด.ช. นิติธร   ธิยานันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชัยวิทยา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63132135 ด.ญ. ชนกพร   เพิ่มพูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63132118 ด.ช. ราชพฤกษ์   นิลพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63139013 ด.ช. กฤษฏิ์ติณห์   บุบผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63132114 ด.ช. พลวรุตม์   อริยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63054128 ด.ญ. ณภัทร   อมรสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขมราฐพิทยาคม 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63085015 ด.ช. รชต   สุคนธมาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63080163 ด.ญ. อรชพร    ชัยบัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63140048 ด.ญ. รดา   สิริจินดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63034204 ด.ญ. สโรชา   ใจสุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ต วิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63097007 นางสาว วิชญาพร   วินะพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63034213 นาย ยศพัทธ์   จันทร์ตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63131050 ด.ญ. ดาวเรือง   คำก่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63140010 ด.ญ. ฐิตารีย์   หงส์ธนโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63055048 ด.ญ. ณัฐชนน   ชนะวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63097011 ด.ญ. พาริมา   พิริยกิจโกศล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63092048 ด.ช. ไบรอัน บุญรักษา   เต๋า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63139026 ด.ช. ไชยวัฒน์   สังข์เจริญวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63044111 ด.ญ. พรนภัส   บูรณะปรีชากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63128247 ด.ช. ปองณัฐ   ยะรังษี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63043076 ด.ญ. โชติกา   ตุลยานันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63080175 ด.ญ. ณชนก   เซียวศิริกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม ศึกษาศาสตร์ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63034292 นางสาว งามพร้อม   คุณดิลกกิตติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63055039 ด.ช. กฤษฎิ์ชนม์   คุณสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63132106 ด.ญ. ณัฐชยา   จันทร์แดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63034326 ด.ญ. พรรณปพร   ลอมศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63139035 นาย หิรัญนนท์   มิลินคณาพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัญจดี 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63034307 ด.ช. เสฏฐชัย    จิรานุสรณ์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63132074 ด.ญ. ไมด้า มุกลดา   กูยอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63128302 ด.ญ. พรีม   พิมพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63132103 ด.ญ. ฐิภากาญจน์   แสงแก้วมงคลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63105070 ด.ญ. เอวาริญญ์ ปานฑรา   ดัตตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขจรเกียรติศึกษา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63128245 ด.ช. ณฐภัทร   วิสุทธิแพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63034261 ด.ญ. ญาณสิรี   เทพศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63132055 ด.ช. ธัญญธร   เหลืองกัลยาณคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63036096 ด.ญ. นันทภัค   วุฒิเดชกำจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63132124 ด.ญ. กนกอร   กาญจนรังษี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63044089 ด.ช. รัฐนันท์   บัณฑิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อัสสัมชัญศรีราชา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63051170 ด.ช. พีรวิชญ์   ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีวิทยา2 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63045039 ด.ญ. วริศรา   พิทักษ์ชัยกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63054121 ด.ญ. ศศิภัค   มหาดิลกรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบ็ญจะมะมหาราช 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63141053 ด.ช. ไอลวิล   สาราลักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63026047 ด.ญ. รดาณัฐ   สืบสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63080177 ด.ช. ณฐกร   หินเธาว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63034217 ด.ญ. จินตกัญญา   แสงจง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63132064 ด.ญ. นันทิพร   ทองมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63081137 ด.ช. ปองภพ   แสงสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชสีมาวิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63052153 ด.ช. จิรภัทร   ศรีเมฆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63044134 ด.ญ. มสารัศม์   ภควัตศิตานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชลกันยานุกูล 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63044092 ด.ญ. พิชยา   แตงแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลกันยานุกูล 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63051152 ด.ช. กัณณพงศ์   มาดล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทร์เดชา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63030203 นางสาว กุมภา   จุลจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หาดใหญ่วิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63141048 ด.ช. ธนันท์รัฐ   จอนสมจิตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63132100 ด.ญ. สุพิชชา   โชติรสนิรมิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63034207 ด.ช. กัญจน์   ชูวุฒยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63036065 ด.ญ. ภรภัทร   นิ่มพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63053061 ด.ญ. นันท์นภัส   นารินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามัคคีวิทยาคม 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63043059 ด.ช. ปัณปารัช   มาสันติสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63044112 ด.ช. กฤติน   นาคขุนทด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญศรีราชา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63040060 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช   ผลห้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63132136 ด.ญ. ศุภิสรา   วิรัตน์เกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63077081 ด.ช. ธีวรา   วราเวชช์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กัลยาณีศรีธรรมราช 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63052115 ด.ญ. เบญญาภา   บุญฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรง้รียนมัธยมวัดนายโรง 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63140027 ด.ญ. อชิรญา   วิลาสตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63131048 ด.ญ. อภิญญา   พลานุสนธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63034220 ด.ญ. ศิริภัสสร   พิชิตภารตะพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิยาลัยเชียงใหม่ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63132130 ด.ญ. จรัสวรรณ   ตรีอินทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63034274 ด.ช. ธีนันทนัช   ปานานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63055042 ด.ญ. พัณณิตา   ตวงวิไล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีชัยภูมิ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63097033 ด.ญ. เทียนทอแสง   ศิริสุวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาวิทยาลัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63128280 ด.ญ. ปวันพัสตร์   เสริมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63051151 ด.ญ. มัฒชิม   เทียนไชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63034258 ด.ญ. ทอไหม   คุ้มวงศ์ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63128289 ด.ญ. ญนันทนิยา   เพชรอดิเรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63132070 ด.ญ. ธารริน   หล้าอินสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 306)
63132097 นางสาว วรณิชชา   คำตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63128311 ด.ญ. อริศรา   สุนทรวิภาตภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63044146 ด.ช. วรวรรธน์   อรรถพรพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จุฬาภรณ์​ชลบุรี​ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63132125 ด.ญ. ชนิกานต์   ใสดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63139002 ด.ช. ถาวร   ปลิวแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63132086 ด.ญ. ณฐนน   ธรรมรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63032046 นาย กิตติพัฒน์   อานนทกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุราษฎร์ธานี 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63078034 ด.ช. ณัฐชัย   เถาจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภูเก็ตวิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63035123 ด.ช. พิภู   ศรีวนิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63132142 ด.ญ. วรยา   พงษ์ชัยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63132095 ด.ญ. วริยา   จันทร์ใส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63051154 ด.ญ. อรณัชชา   วิทยากรฤกษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63040052 ด.ญ. มุนันฑิตา   ศรีสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 323)
63044152 ด.ญ. กันตา   ส่งศรีมณีกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชลกันยานุกูล 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63140067 ด.ญ. ธวัลรัตน์   ฤทธิพรไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรนารีวิทยา 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63087099 ด.ญ. สวิตตา   เชื้อลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63052132 ด.ญ. ศศธร   จันคีรีเขตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63032050 ด.ญ. คีตา   วณิชชานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุราษฎร์ธานี 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63132133 ด.ช. ปุญญนิษฐ์    อินทราวิวารัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63079041 ด.ญ. ณัฐปภัสร์   สกุลสุรเอกพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชินี 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63036064 นางสาว วรินยุพา   วาชิซาวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63032036 ด.ช. กิตติภณ   แสวงกาญจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63036088 ด.ช. ภูธณัฐ   กรพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63139022 ด.ช. ณัฐภัทร   อาชีวกุลมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63043062 ด.ช. สุรพัศ   กล่ำแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 336)
63128249 ด.ช. ณัฐิวุฒิ   ธิติวิรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63081125 ด.ช. กฤตภาส   ขวัญเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63132102 ด.ช. ชลัช   สุวณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63034246 ด.ญ. นลิน   ดุลยประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกมัธยม 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63128239 ด.ช. ศิร์ปัญญ์   ซู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63036072 ด.ช. นรวร   วุฒิเดชกำจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63128298 ด.ช. วรฤทธิ์   ยุทธวรวิทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63035121 ด.ช. พิชญ์   แสงวิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63036116 ด.ช. ภคนนท์   คลังพหล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค์ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63034269 ด.ญ. ธัญดา   อุปนัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63132087 ด.ญ. สุวิชยา   ณ เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63105077 ด.ญ. เกณิกา   จันทนพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63034260 ด.ช. กฤตภัค   บัวจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63034250 ด.ญ. รัฎรวินันท์   วิเลิศสัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร 2 ภาษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63141052 ด.ญ. อรชพร   จงสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 348)
63128243 ด.ญ. ปัณฑารีย์   เทียมทัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63097015 ด.ญ. กิรัชพัชร์   ศิริเสรีวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63044113 ด.ช. กันตพัฒน์   จิรพิชยาพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ การศึกษาพหุภาษา 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63051149 นางสาว ธัญสิริ   รักษาเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สพฐ. 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63043077 ด.ช. สุปรีชา   เล้าประดิษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63051135 ด.ญ. อภิสรา   เหมะธุลิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมศว องครักษ์ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63036099 ด.ช. วรนน   จุธากรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค์​ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63140005 ด.ญ. วิภากมล   แวววุฒินันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63081095 ด.ช. พงศ์พีระ   เลิศสีมาพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63044099 ด.ญ. ณัฐณิชา    กาพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชลกันยานุกูล 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63036131 ด.ช. ปฐพี   อักษรดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 363)
63132105 ด.ช. ภูมิใจ   ชัยอิสระเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63043086 ด.ช. กันตธี    โฮซิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63097006 ด.ญ. ศุภกานต์    เปี่ยมอยู่สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63043072 ด.ญ. ปริชญา   อุดมรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63080187 ด.ญ. นันท์นภัส   เตากล่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอนแก่นวิทยายน 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63043089 ด.ช. ฉัตรเพชร   เตียวศิริทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63036089 ด.ช. ศุภวิชญ์   สิงห์หา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นครสวรรค์ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63040051 ด.ช. กันทรากร   ทองย้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63132128 ด.ญ. ภัทรวดี   จิรสินการิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลับ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63128255 ด.ญ. ณิชกานต์   สาธุปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63080149 ด.ช. ปุรัสกร   อ้วนพรมมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอนแก่นวิทยายน 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63051162 ด.ช. นิชคุณ   โกวิทวัฒนชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชาสิงห์(สิงหเสนี) 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63043093 ด.ญ. ฤทธาพร   โชติกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63132089 ด.ญ. พัทธ์ธีรา   สีสด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63128294 ด.ญ. อคิราห์    วงศ์ไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63076117 ด.ญ. ณรัชช์อร   ชิตทรงสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาวิทยาลัย 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63034236 ด.ญ. จิรภิญญา   คงถาวรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63079036 ด.ญ. กันยกร   วงศ์ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชินี 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63081129 ด.ญ. กนกวรรณ   ยิ่งยงยุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สระบุรีวิยาคม 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63128241 ด.ญ. ภัคญดา   วงศ์เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63044118 ด.ช. นนทกร    บรรลือศรีเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลราษฎรอำรุง 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63055037 ด.ญ. พัทธนันท์   ตวงวิไล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีชัยภูมิ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63107096 ด.ญ. ณิชานันท์   กฤตพัฒนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 374)
63051221 ด.ช. หลุยส์-มารี   โรช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63081127 ด.ญ. ขวัญจิรา   ปั่นสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63131053 ด.ญ. ชุติสรา   ปัตเมฆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63036114 ด.ช. แทนคุณ    วิเชียรกัลยารัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63080148 ด.ญ. ปณิชา   อ้วนพรมมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอนแก่นวิทยายน 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63051163 ด.ญ. ภัศรา   จิตรานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63051174 ด.ช. ภูหลวง   คำพรหมมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63132117 ด.ญ. กฤติญา​    เดชพุทธวัจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63076084 ด.ช. ดิชพล   ดอนบรรจง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สารคามพิทยาคม 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63141042 ด.ญ. เปรมณิกา   วาสนาพันธ์พงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63034191 ด.ช. ศุภกริชชฐ์   ปัญญแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ต 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63139007 ด.ช. วัชรากร   อ่อนสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63128317 ด.ญ. ณัฐรดา   บุญเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63043054 ด.ญ. กัญญาพัชร   กิตติพัฒน์วงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63043066 ด.ช. ปัณณทัต   มาสันติสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63132076 ด.ญ. รมณ   สุภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63049109 ด.ช. นบนที   สายนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บุญวาทย์วิทยาลัย 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63036115 ด.ญ. นวียา   ภาคภูมิกมลเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รร.นครสวรรค์ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 397)
63052145 ด.ญ. ธนภรณ์   บุญญาภิสมภาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โยธินบูรณะ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63052142 ด.ญ. อณัญญา   สมบุญโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63140035 ด.ญ. พิชชา   ประภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63051146 ด.ช. เดชาธร   อรุณะวงศา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สิริรัตนาธร 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63034278 ด.ญ. พิมส์มาดา   ห่อวโนทยาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63127033 ด.ญ. พิมพ์มาดา   บุญญาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63043060 ด.ช. ศรวัสย์   เนตรกิตติพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63123152 ด.ญ. อารียา   หอมหวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63034316 ด.ญ. สุรภึ   วาสนาพิตรานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63044131 ด.ช. ภูวิศ   พัฒนผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63034297 ด.ช. เพชรแท้   คุณดิลกกิตติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63128327 นางสาว โฉมกัญญ์   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63026059 ด.ช.  ชัชพิมุข   ฉิมพาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63132112 ด.ช. วชิรพงศ์   พรหมจารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63128253 ด.ญ. พรนภัส   ซิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63035126 ด.ช. เตมียาเวส   ปราบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 415)
63055029 ด.ช. อัครวิทย์   เกียรติก้องชูชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63040059 ด.ญ. พิชชานันท์   ปัญญาธีระพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบญจมราชูทิศราชบุรี 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63034163 ด.ญ. ทิชาพร   บุญด่านตก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63132121 ด.ญ. ณัชนันท์   ชมพูนุทแจ่มจรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอเยลวิทยาลัย 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63044115 ด.ช. นราธิป   ศรีหฤทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระยองวิทยาคม 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63035119 ด.ญ. บุณยเณจฉ์   บัณฑิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63026067 ด.ญ. พิมดาว   ศรีเกตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บูรณะรำลึก 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63049106 ด.ช. วรพรกุล   น้อยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำปางกัลยาณี 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63139017 ด.ช. ณัฐนนท์   อาชีวกุลมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63034314 ด.ช. สุกมนิน   พรมเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยุพราชวิทยาลัย 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63034288 ด.ญ. วิภาวี   วิลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยุพราชวิทยาลัย 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63034171 ด.ญ. นคนันทินี   เสาร์คำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63076081 ด.ช. ชัยภัทร   ศิลาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63080146 ด.ช. นภัสรพี   คำปลิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63076085 ด.ช. เศรษวัฒน์    ระวินู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63041053 ด.ช. พีรพงศกร   เงยไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศบางบอน 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63052138 ด.ญ. ปรายฟ้า   จาบทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63140034 ด.ญ. เขมมิกา   บรรเลงเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63026058 ด.ญ. รวิษฎา    เชียงสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63081140 ด.ญ. พรปวีณ์   ไชยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารีย์วิทยา 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63036078 ด.ช. ปัณณวิชญ์   อึ้งจุติวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นครสวรรค์ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63044150 ด.ช. ศุภกร   สาระรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลราษฎรอำรุง 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 431)
63132077 ด.ช. ศิวกร   เปี้ยปลูก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63046080 ด.ช. วิชพญ   โชคคำสีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63030229 ด.ญ. กรฉม   ศิริรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ธิดานุเคราะห์ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63140061 ด.ญ. ขวัญข้าว   คุณคุปต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรนารีวิทยา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63139011 ด.ช. อุดมโชค   ชัยประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63132116 ด.ญ. กัญญ์กุลณัช   วิวัฒน์สมทากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63107103 ด.ญ. มนัสนันท์   เศรษฐหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63034200 ด.ญ. วรวลัญช์   สมบัตินันท์น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63092049 ด.ช. สพลราชย์   ณภัค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63034259 ด.ช. ณรงค์วัฒน์   อึ้งจิตรไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63128315 ด.ช. อัสชกฤต   นันทวริศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63132054 ด.ญ. ณัฐธิดา   ทัช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63085017 ด.ญ. ณัฐวิภา   ทองเนื้อดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63036124 ด.ช. ศรัณย์   พินิจธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครสวรรค์ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63036125 ด.ช. ธีร์   นันทสำเริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63046068 ด.ญ. ตุลยดา   แย้มยิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63043067 ด.ญ. ภูณิกา   หอบรรลือกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63051133 ด.ญ. นิจจังกานต์   สิมารัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนีย์ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 453)
63043080 ด.ญ. จันทรวิมล   ขุนเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63034188 ด.ญ. ปราษิยา   รามโยธิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63052148 ด.ญ. นันท์นภัส   ศิริอนุการวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีวิทยา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63076082 ด.ญ. วีรดา   บมขุนทด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63044088 ด.ช. เสฏฐวุฒิ   จิตต์สม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63128279 ด.ญ. เบญญาภา   จันทราภินันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63036105 ด.ช. ณพล   นามธนาสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นครสวรรค์ 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63055030 ด.ช. คณพศ   แทนสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63132138 ด.ญ. นารา   หัสวรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63131046 ด.ญ. พัชราภา   ศรีษาพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63078038 ด.ญ. ปธิตา   ศิรธนาพรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63128282 ด.ช. มัททวะ   ฉมาเมธากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63140007 ด.ญ. ปานฉัตร   แสงอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63131055 ด.ญ. ดาราวดี   บุณยสุขเมธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 471)
63132093 ด.ญ. พิชชา   สาครินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63132090 ด.ช. กรกมล   อมรทัตพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63141059 ด.ช. ปกป้อง   วิจิตรศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63034318 ด.ช. ธำรง   วาสนาพิตรานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63081089 ด.ช. ธนวิชญ์   ธนะพีระพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63140042 ด.ญ. นิตา   จึงพิชาญวณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63128292 ด.ญ. รชาวดี   ศรีเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63055045 ด.ญ. ธีริศรา   วอนเก่าน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63051153 ด.ญ. ณชนก   เรียมรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ืบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63032044 ด.ช. ปภังกร   พัฒนรังสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุราษฎร์ธานี 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63036077 ด.ช. ชวัลวิทย์   ประเสริฐเวชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63054103 ด.ช. เปรมมินทร์   เบ้าคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กัทรลักษ์วิทยา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63034185 ด.ช. พงศ์ณกร   คุณาพรชัยพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63128262 ด.ญ. วนัชพร   ปิ่นปกบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63092054 ด.ช. โยนัส   เบเร็นด์ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 485)
63140001 ด.ญ. ปลายฟ้า   จันทร์นอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 500)
63123155 นางสาว สุกัญญา   หอมหวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 500)
63123125 ด.ญ. คีตภัทร   เขียวแข้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 500)
63040058 ด.ญ. พัณณ์ชิตา   ปัญญาธีระพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบญจมราชูทิศราชบุรี 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 500)
63141050 ด.ญ. เสาวลักษณ์   มายะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิชัยวิทยา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 500)
63052122 ด.ญ. สรวรรณ   ปทุมรัตน์ไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เบญจมราชานุสรณ์ 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 500)
63128308 ด.ญ. เปรมปวีร์   ทองขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63140018 ด.ญ. ณิชา   ทรัพย์ไพศาลสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63140019 ด.ญ. ดากานดา   สุทธิสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63034251 ด.ช. วรภัทร   ปินชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63040053 ด.ญ. ปวีณ์พร   มนัสบุญเพิ่มพูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชโบริกานุเคราะห์ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63055034 ด.ญ. เขมจิรา   แท่นมาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63049118 ด.ญ. อุรัสยา   อโรร่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บุญวาทย์วิทยาลัย 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63036098 ด.ช. สิรวิชญ์   บุญยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีนครสวรรค์ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63032034 ด.ญ. กุลนิดา   วิรุฬห์รักษ์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63044117 ด.ญ. ไปรยา   สว่างวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชลกันยานุกูล 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63128236 ด.ญ. ศกลกันต์   ด้วงงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63139009 ด.ช. ภูดิท   นิ่มมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปัญจดี 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 506)
63078033 ด.ญ. ด.ญ.พลอยพิชชา   ภัทรพงศ์เพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดีบุกพังงาวิทยายน 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63034291 ด.ญ. ปกขวัญ   เสาร์จร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63036118 ด.ช. ภัทรธร   เขตอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63132122 ด.ช. ณนนท์   กองอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63128310 ด.ช. ณัฐวัฒน์   ยิ่งวิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63043078 ด.ญ. ฐิตารีย์   พินิจกา​รวัฒน์​กุล​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดรพิทยานุกูล 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63141049 ด.ช. มาร์ค แซคคารี่   ซันเชส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63076116 นางสาว พิมลภัทร    มติยะภักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมเด็จพิทยาคม 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63046075 ด.ช. นัทธพงศ์   วัฒนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 องศ์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63051187 ด.ญ. จิตรวีร์   อัศวาภิรมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชวินิตบางแก้ว 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 518)
63128264 ด.ญ. จิดาภา   รัชดานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 528)
63128299 ด.ช. อธิศนนท์   สาธุปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 528)
63080169 ด.ช. ปุณณทัศ   ไชยชนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอนแก่นวิทยายน 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 528)
63035118 ด.ญ. ธนิดา   สวัสดิ์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อุดมดรุณี 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 528)
63044108 ด.ญ. สิตางศุ์   ฟองทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชลกันยานุกูล 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 528)
63128246 ด.ญ. ชัญญาพัชร์   ชัยสุริยเทพกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 528)
63085019 ด.ญ. สาริศา   ศรีโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63128321 ด.ญ. ปารณีย์   เสริมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63123147 ด.ญ. ณัชชา   กาญจนาลิขิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63132132 ด.ช. ศิรากร   ใจริน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63128309 ด.ญ. ปัณรสี   ต๊ะวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63079037 ด.ญ. เกล้ากมล   หล้าสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษานารี 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63128267 ด.ญ. ปภาวรินทร์   เทียมทัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63030217 ด.ญ. ชวิศา   เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ธิดานุเคราะห์ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63051132 ด.ช. กฤศ   กรรณิการ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63046071 ด.ช. สิปปกร   มาลาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 534)
63036128 ด.ญ. สุพิชฌาย์   โชคพงษ์พันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นครสวรรค์ 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 544)
63128275 ด.ญ. ปภาวรินทร์   โรจน์วงศ์สวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 544)
63140023 ด.ญ. ญาณิศา   แสนสุริยวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 544)
63087096 ด.ช. พาคินทร์   บุญเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สารสาสน์วิเทศสายไหม 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 544)
63139032 ด.ช. พงศกร   จันทร์ชฎา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 544)
63132126 ด.ช. ธนเสฏฐ์   กิตติ​พิตรพิบูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 544)
63051192 ด.ญ. ร้อยปิ่นทอง   เสฏฐรังสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 544)
63140031 ด.ญ. กนกพรรษ   สิมธาราแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 544)
63083031 นางสาว พุฒกัลยา     บุตรดีวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซกา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63036121 นาย ธนบดี   เสือเขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครสวรรค์ 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63132109 ด.ญ. มิยูกิ   วากิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63107101 ด.ญ. นรกมล   อุนยะวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63076115 นาย ภูวดล   ภูชำนิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมเด็จพิทยาคม 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63140066 ด.ญ. สุกฤตา   ตันตมณีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุรนารีวิทยา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63045035 ด.ญ. จิรภิญญา   เขียนวิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63034273 ด.ช. วริศ   ฤทธิ์มานะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63040050 ด.ช. ภาคย์พิชญุตม์   พูนขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 552)
63040057 ด.ญ. ฐิตาภา   ดำรงคุณาวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศรัทธาสมุทร 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63132072 ด.ช. แพทริค ปรัตถกร   โย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอแยลวิทยาลัย 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63139033 ด.ช. นภัสดล   จรัสศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปัญจดี 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63044142 ด.ช. ภาคิน   เดือดสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลราษฎรอำรุง 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63132098 ด.ช. ศุภกร   แสนมณีชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63055044 ด.ช. ภูมิแผ่นดิน   เพิ่มปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปัญจดี 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63081102 ด.ช. ธัญญ์นิธิ   อนุสนธิวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชสีมาวิทยาลัย 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63051185 ด.ญ. อัญนิล   นิ่มคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชวินิตบางแก้ว 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63097013 ด.ญ. นภัสร์นันท์     พิทักษ์ชัยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 561)
63032042 นางสาว ฐปนรรฆ์   ศรีเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ธิดาแม่พระ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 570)
63132088 ด.ญ. ฉัพพรรณรังษี   คะชาปิยรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 570)
63139008 ด.ช. พงศวุฒิ   เกียรติก้องชูชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 570)
63140011 ด.ญ. ทวินันท์   คงศักดิ์ตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 570)
63128306 ด.ญ. พัชรนันท์   เสียงธนาวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 574)
63055033 ด.ช. กานต์ธัช   ภักติยานุวรรตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 574)
63034285 ด.ญ. พลอยปภัส   อนันตเรืองเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 574)
63054110 ด.ช. ธนกฤต   ฉัตรอมรวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีสิริเกศ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 574)
63052114 ด.ญ. วรวลัญช์   ธรรมสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 574)
63132060 ด.ช. วิสา   สิทธิวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 574)
63043090 ด.ญ. ฉัตรแก้ว   เตียวศิริทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63140057 ด.ญ. พิมพ์มาดา   ตังอนุสรณ์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63081138 ด.ช. ภูริช   ลามศรีจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชสีมาวิทยาลัย 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63052127 ด.ช. ธีร์ธนัท    จันทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์ 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63080153 ด.ช. ปภังกร   หิรัญภิญโญวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอนแก่นวิทยายน 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63034178 ด.ญ. ชยิสรา   ปันทะนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63026061 ด.ญ. พันธนันท์   ศรีวราพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สภาราชินี 2 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63026064 ด.ช. ณัฐวัฒน์   ตรีรัตนพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บูรณะรำลึก 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63044119 ด.ช. ณัฐฏ์กฤศ   กองแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชลราษฎรอำรุง 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63043073 ด.ญ. ปวริศา   เชื้อคำจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 580)
63034194 ด.ญ. ชยารัตน์   สุทธะพินทุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63098098 ด.ญ. อติญา โจแอน   มิเชล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63092051 ด.ช. พัสกร   โชคทวีภิรมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63043082 ด.ญ. ชนม์นิภา   เพ็งบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63092052 ด.ช. ติณณภพ    เดชบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63055031 นาย ธนกฤต   จัตุนวรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63097025 นางสาว เกสรา   โห้ใย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63043092 ด.ช. สุธินันท์   แรมจบก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63080190 ด.ญ. ธนพร   ภาระพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอนแก่นวิทยายน 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 590)
63076068 ด.ญ. พรทิพา   มาลาภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 599)
63052116 ด.ญ. อรอินทุ์   พงษ์ศรีหดุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 599)
63051160 ด.ช. เวศม์ภากร   คานพรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 599)
63030234 ด.ช. ก้องภพ   วชิรแพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 599)
63032039 ด.ญ. ญาณิศา   ทองปาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุราษฎร์ธานี 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 603)
63132081 ด.ญ. ณภาดา   วาระเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 603)
63123104 ด.ญ. เทียนสว่าง   เกิดสกุลสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 603)
63123136 ด.ญ. ญาณิศา   บากอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 603)
63051139 ด.ญ. พิชญ์นาภัส   ทองทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 603)
63076070 ด.ญ. กชพร   สุขเพสน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีศึกษา 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 603)
63035136 ด.ช. วิริทธิ์ชัย   เทพพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พิจิตรพิทยาคม 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63026066 ด.ญ. อิสริยาภรณ์   เพิงรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สภาราชินี 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63044123 ด.ญ. พิมพ์พิชชา   ทองเงา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รร.ชลกัลยานุกูล 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63128266 ด.ช. ธฤติกาน   ศรีละมุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63132096 ด.ญ. ทิพยาภา   ภูมิวิเศฎ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63030214 ด.ญ. ชวธิดา   เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หาดใหญ่วิทยาลัย 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63051156 ด.ช. คณธัช    ศิริบรรณากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63128295 ด.ญ. จิดาภา   พยงงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63123142 นางสาว วรรมณ   รมเยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 609)
63051148 ด.ช. วรธันย์    เหรียญวิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 618)
63046074 ด.ช. พสุชา   เหมินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 618)
63044143 นาย พิชาภพ   เดือดสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญศรีราชา 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 618)
63139010 ด.ญ. ณภัทรา   ตั้งรัตคณะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 618)
63080184 ด.ช. รชต   เต็งคิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอนแก่นวิทยายน 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 618)
63081126 ด.ญ. ณิชาภัทร   ปั่นสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 618)