• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

ตรวจสอบผลคะแนนสอบ

Untitled Document

ผลคะแนนสอบ

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 2

Untitled Document

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

   

คำชี้แจง

1.   หลังจากประกาศผลคะแนนสอบแล้วผู้ที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

***ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564***

หรือแจ้งข้อมูลที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
Untitled Document
รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ฃั้นเรียน โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
63105043 ด.ญ. อัญช์ณฎา   ลักขณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1
63079027 ด.ช. ยินดี   เมธาจิตตานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1
63087083 ด.ช. ธีทัต   โอสถศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 96 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3
63087084 ด.ช. คธาธร   รื่นภิรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 96 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3
63034110 ด.ช. คามิลล์   เทโบลต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลเชียงใหม่ 96 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3
63032018 ด.ช. อีตั้น   เชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดาแม่พระ 96 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3
63105040 ด.ญ. ลภัสฐรดา   ดำคง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63105035 ด.ญ. อิาภาภัทร   นิรภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63098064 ด.ญ. ณัฐวรินทร์   ทองคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63052058 ด.ญ. ชญานันท์   ภคพงศ์พันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัสสัมชัญธนบุรี 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63054056 ด.ญ. กชพร   อุรโสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63087074 ด.ญ. จิราภัค   สิทธิเดชพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัสสัมชัญ ธนบุรี 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63077047 ด.ญ. รินลดา   พัฒนปรีชากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63087063 ด.ช. วิชญปัณณ์   กรองทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญ แผนกประถม 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63030180 ด.ญ. พรศศวรรณ์   ธรรมประภาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห์ 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63092019 ด.ช. วรปรัชญ์   เนียมหุ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63105037 ด.ญ. แววปราชญ์   ตันติภูริพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63055024 ด.ช. ธนวรรธ   ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63052089 ด.ช. กรณ์   อัครานุพรพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์คาเบรียล 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63079024 ด.ช. ศราวุฒิ   จิรชัยสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัสสัมชัญธนบุรี 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63132023 ด.ช. ธนวิชญ์   ตันเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63105048 ด.ญ. บุญญาภา    จิรพิสุทธิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63087070 ด.ญ. ศิริศรัณย์   ดิเรกวัฒนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63030107 ด.ญ. ศศิรดา   มหัทธโนบล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห์ 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63052106 ด.ช. ดีวิน    แสนผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63105067 ด.ญ. มาติกา   ตินเนอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63044069 ด.ญ. อิงฟ้า   ชิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลชลบุรี 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63034105 ด.ช. ปุณณวัฒณ์    เพ็งทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63044041 ด.ญ. รุ้งริน   ชิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลชลบุรี 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63077050 ด.ช. ธีธัช   พัฒนปรีชากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63087091 ด.ช. ศิษฏิศร   เอี้ยววงษ์เจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63132049 ด.ช. ฐปนพัฒน์   เจียสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63081039 ด.ญ. กันติชา   ปัจฉิมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชันนครราชสีมา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63087049 ด.ช. กษม    ใช้คล่องกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63077044 ด.ญ. ณดี   รินทรวิฑูรย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63040049 ด.ญ. มีราลักษณ์   ทูร่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63054053 ด.ญ. อัยรินทร์   แจ็คทูเบอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63028032 ด.ญ. ปาณิสรา   งามโชคชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รัตนศึกษา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63044064 ด.ญ. แววปราชญ์    ทวีพาณิชย์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63105058 ด.ญ. ศิรดา   อินดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63132030 ด.ญ. ภคพร   สุรพงศานุรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63030095 ด.ช. ธิติ   ตั้งสุณาวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63034157 ด.ช. ภพ   นพรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63087072 ด.ญ. ชัญญาวีร์   ธีระศักดิ์โสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาวิทยาลัย 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63040025 ด.ช. วริทธิ์ภัทร   พิมพ์เลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63034030 ด.ญ. อภิษฎา   โสภาแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63034074 ด.ช. จิณณะธรรม    คำศรีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลเวียงป่าเป้า 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63128214 ด.ช. อนล   มนูกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63030196 ด.ช. ธีรภัทร   ชุมทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณวงศ์ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63034149 ด.ช. ณัฐนันท์   สิงห์โตโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยา แผนกประถม 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63034103 ด.ช. สุรุจ   มหัทธนพรรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63080133 ด.ญ. นิชาภา   ศรีศรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63034069 ด.ช. วิทวัส    วิวัฒน์รัตนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63132010 ด.ญ. เจิมขวัญ    จันทร์แจ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63040022 ด.ช. ปัญณัฎ   สาวิลุุน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุคนธีรวิทย์ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63030157 ด.ช. เศรษฐวัชร   อินกะโผะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสงทองวิทยา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63092017 ด.ช. ณัฐธกรณ์    วอลแลซ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63034113 ด.ช. โรเบิร์จ ชาร์ลส์ เปรม    บรัคเนลล์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63053026 ด.ญ. วรัชยา   วงศ์วัชรเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มารีรักษ์เชียงราย 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63077070 ด.ญ. มนัสนันท์   ตัญจพัฒน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63132053 ด.ญ. พชรมน   วิรยศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63035079 ด.ช. คุณัชญ์   กิจสนาโยธิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลสุโขทัย 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63030077 ด.ญ. กานต์พิชชา    กลับกลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธิดานุเคราะห์ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63041039 ด.ช. เบญจ์   เพียรมานะกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63051115 ด.ญ. อมราวดี    ศรีหะวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพชรถนอม 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63044044 ด.ญ. นีรธร   เจนทวีพรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านเรียน 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 47)
63052062 ด.ญ. สิริวนิชษา   คงอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ราชินี 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63051124 ด.ช. ปุณวิชญ์   ศรีสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63045046 ด.ช. นวินชญาร์   ล้อพงค์พานิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63078017 ด.ญ. บุณยาพร   เชื้อหมื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขจรเกียรติศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63049070 ด.ญ. ลินิน   อุทาแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63051064 ด.ญ. ประริศญา   เรืองฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63087062 ด.ญ. พิมพ์นารา   ศัพท์สุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อัสสัมชัญ ธนบุรี 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63034044 ด.ช. นภ   นิมมานเหมินท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63087067 ด.ญ. ปารย์รวี   ชูทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63076046 ด.ญ. แทนขวัญ   ปิ่นประชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลร้อยเอ็ด 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63077069 ด.ญ. ใบบัว   ตระกูลเมฆี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศรีธรรมราชศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63041044 ด.ญ. ลภัสรดา   หวังประเสริฐกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.อัสสัมชัญธนบุรี 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63054077 ด.ช. ณัฐนนท์   เหลืองรุ่งโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลอุบลราชธานี 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63044068 ด.ญ. กัญณัชชา   ประสงค์ปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัสสัมชัญศรีราชา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63030165 ด.ช. ณัฐธร   ทองวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณวงศ์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63128121 ด.ช. ปุณณ์ วัฒนา   โอภาสเศรษฐกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63052057 ด.ช. ติณณ์   นิพาสพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63034152 ด.ญ. ทัชชกร   พิมลศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63128114 ด.ญ. พิชญ์สิณี   วิชัยวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63087043 ด.ญ. ปาณิสรา   โฆษิตสุรังคกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 67)
63044065 ด.ญ. กัญญ์โฉม   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลระยอง 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63076054 ด.ช. นพกร   จึงสวัสดิ์มีชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมืองร้อยเอ็ด 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63045026 ด.ช. พัทธดนย์   ไชยรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รร.บีคอนเฮ้าร์ แย้มสอาดรังสิต 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63051083 ด.ช. พัชรวิชช์   สีเหภูมิพิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บางกอกทวิวิทย์ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63034045 ด.ญ. ฆฤณ   เตชะนันท์นภัส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63034144 ด.ญ. กัลยากร   แก้วคำฟู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63034093 ด.ญ. วรินทร   อ่องแสวงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลเชียงใหม่ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63045019 ด.ญ. พลอยพลิน   เพชรรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สารสาสน์ ราชพฤกษ์ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63105045 ด.ช. กันตพัฒน์   ณีวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63051052 ด.ช. ณัชณรงค์   สุนทรเภสัช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด รังสิต 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63077049 ด.ช. สัจจพร    รินทรวิฑูรย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63044046 ด.ช. กิตติพิชญ์   ทองจับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63105036 ด.ช. ถิร   ถิรเจริญสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63030100 ด.ช. ภูริชญ์    ตั้งกิจเชาวลิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณวงศ์ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63105065 ด.ช. ภาวัต   พฤกษธัมมโกวิท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63077058 ด.ญ. เพ็ญพิชชา   เจริญชัยไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63046060 ด.ญ. ปวลาภินี   กิจจารึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขจรเกียรติศีกษา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63085008 ด.ญ. พิรญาณ์   ธนกิจลีลาเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63105050 ด.ญ. ปราณิศา   สวัสดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63132039 ด.ญ. ปราณปริยา   ศรีนวล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63077051 ด.ช. พระนาย   ช่วยสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63040017 ด.ญ. พัชริญา ชานเทล   ริดเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุดมวิทยา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63052102 ด.ญ. พัชรชลธร    วรรณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 87)
63052053 ด.ญ. วริศรา    เตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญ ธนบุรี 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63128234 ด.ช. วชิรวิชญ์   หอวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63138038 ด.ญ. ชนันธร     สมัครการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63044039 ด.ช. ณฐกร   สุวรรณนที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลระยอง 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63128223 ด.ช. ชยุตรา   อิทธิเทพพนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63131006 ด.ญ. อุนนดา   วงศ์สัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63105054 ด.ญ. จอมนาง อทินุช   โกยสมบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63096039 ด.ญ. อชิรญาณ์   พรมพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พาณิชสงเคราะห์ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63040029 ด.ช. นับวัน   แสงศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อุดมวิทยา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63132018 ด.ญ. สุพิชญา   พิมสารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63034032 ด.ช. ดรณ์   คำหอมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63030127 ด.ญ. ธัชนิดา   โลหะมาณพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธำรงวัฒนาพัฒนาเยาชน 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63128132 ด.ช. ภูมิพัฒน์   วัฒนสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63127032 ด.ญ. ภัทรณัญช์    อนุรักษ์วงศ์ศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63035087 ด.ช. พชร   สกุลศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63128230 ด.ช. วิชญ์ภาส   กองคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63105068 ด.ช. ธนาธร   เทพบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63030150 ด.ช. ต้นข้าว   เปรมประภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63132027 ด.ช. ภูรี   มุตตารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63051121 ด.ช. ณัฐ   รอดสุขุมาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โสมาภานุสสรณ์ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63132021 ด.ช. ญาณวุฒิ   พิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63077072 ด.ญ. พิมพ์พรรณ   ชินธีรกานต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ.นครอุทิศ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63128212 ด.ญ. อริสา   ผลิตวานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63034082 ด.ญ. ภัควลัญชญ์   การิยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63052055 ด.ช. นวันธร   จรรยาพูน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63054076 ด.ช. ธรรมเมธา   บุญมาคาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร วิพากย์วิทยากร 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63105063 ด.ญ. ชัญญา   วิทยปิยานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 110)
63035083 ด.ญ. วิรัลพัชร   ธนานิธิศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63126093 ด.ญ. นันท์นภัส   จตุรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63087051 ด.ญ. ณัชชารีย์   เลิศจิรรัฐโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63034101 ด.ช. เด็กชายศรัณยพงศ์   ใจห้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63034155 ด.ช. ณัฐรัชต์   คงถาวรสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63054036 ด.ญ. พิมพ์พร   โหตระไวศยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลยโสธร 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63131004 ด.ญ. ธัญชนก   บำเพ็ญผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63035094 ด.ญ. กฤษชญาภา   ไชยมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ราชานุบาล 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63030163 ด.ญ. ธัญชนก   ยศสรัญรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63035069 ด.ช. นครินทร์   คงหนู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ่าการบุญ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63087064 ด.ช. ปัณณธร   อนันตชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63078027 ด.ญ. หยกนภัส   สถิตมโนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขจรเกียรติศึกษา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63141035 ด.ญ. ชมจันทร์   ยิ่งสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิชัยวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63076051 ด.ช. ธนกร   ลียะวณิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลร้อยเอ็ด 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63128220 ด.ช. ปรเมก   ทิมกระจ่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63087052 ด.ญ. แพรดาว   วงศ์ศิริเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63087037 ด.ช. ฐาณัฎฐ์   จันทร์ศรีระมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์คาเบรียล 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63080074 ด.ช. ณฐกร   ธุระพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาเด็ก 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63092039 ด.ญ. ณฤดี    นราภิรมย์สุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63128131 ด.ช. สรร   ช่วงรังษี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63155087 ด.ญ. พิตติธาร   ดิษฐโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63044049 ด.ช. หฤษฎ   จันทรสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลชลบุรี 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63044060 ด.ญ. พิมพ์พร   ตันติปัญจพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลชลบุรี 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 137)
63128175 ด.ญ. พรรพรรษ   พูนธีรพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63081053 ด.ญ. ชลิตา   กำแพงทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63080122 ด.ช. ภวิศ   ปริวัฒนศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถม 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63046029 ด.ญ. แคลร์ อนัญญา   เอี่ยนเล่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดาแม่พระ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63078029 ด.ญ. บุญญาพัฒน์   ถิรสัตยาพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทศบาลบ้านบางเหนียว 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63087042 ด.ญ. ณิชนันทน์   เมฆาเด่นอัมพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ราชวินิต 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63034136 ด.ญ. กุลสรา   ปานแย้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63077066 ด.ญ. ณัชชา   คุณสิทธิวาณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63034143 ด.ญ. กีรติกา   ไชยวิภาสสาทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63081047 ด.ญ. ศุภรดา   จำปานิล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63051048 ด.ช. มาวิน   ประพฤติดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63030147 ด.ญ. ปวริศา   เดชาปกรณ์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห์ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63123055 ด.ญ. พราว   รัตนจริยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63051049 ด.ญ.  กวินทรา   อ่อนชื่นจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โชคชัย 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63051096 ด.ช. สุรเศรษฐ์   ขุราษี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63132043 ด.ช. พัฒธนะพงศ์   ตันตระวรศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63081040 ด.ช. สิปปภาส   ไกรสิทธิธาดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63053024 ด.ญ. ปภาวรินทร์   อาชาสันติสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันกลาง 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 160)
63034077 ด.ญ.  สาริ​ศา​   สุทธิ​อาจ​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลเชียงใหม่ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63078026 ด.ญ. เจมี่ แอน   เธอะเซร่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลภูเก็ต 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63051045 ด.ญ. พาดาว   ธนวงศ์สุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปาณยา พัฒนาการ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63043033 ด.ญ. ทิตานัน   อิงศิโรรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63123074 ด.ญ. สาริศา   หมวดหรี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63087047 ด.ช. ธนิสร   สาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63080109 ด.ญ. พิชญาภา   อึ้งพงศ์เพ็ชร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาเด็ก 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63051056 ด.ญ. นงนภัส   ศิริรุ่งธนะนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โชคชัย 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63030117 ด.ญ. กัญญาภัค   มงคลมะไฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63137094 ด.ช. ออสติน จอร์น บิสโคโช    บาลกวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63034156 ด.ญ. ณภัทร์    บุญศรีวงศ์ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63034151 ด.ช. ภูดิศ   ประชาสิทธิศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นันทชาติ เกรด สกูล 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63141034 ด.ช. ส่าม   โม่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิชัยวิทยา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63132042 ด.ญ. พิมพ์ประภัสร์   ไชยชมภู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63081059 ด.ญ. ณกมล   เรืองธนานุรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารีย์วิทยา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63044061 ด.ญ. ชาช่า   สุขสุแพทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63044043 ด.ญ. ญาดา   ตันติตระการวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่มไม้ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63043036 ด.ช. ณภัญ   วรวงศ์เทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดอนบอสโกวิทยา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63128180 ด.ญ. ลภัสรดา   จูเหล็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63051106 ด.ญ. ธนภรณ์   แก้วรัตนะมีชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63034114 ด.ญ. เยซึล   มิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63076055 ด.ญ. สรา   สุขศรีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63137069 ด.ช. รติธีร์   ส่งแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63041036 ด.ช. ศุภกร   นิมมานปรีชากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัสสัมชัญธนบุรี 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63092027 ด.ช. นิธิวิทย์    ผลภาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63035115 ด.ญ. สิชา   ลือชู​วงศ์​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาล​สุโขทัย​ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63080103 ด.ช. ปรานต์ ไอแซ็ค   อรอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลขอนแก่น 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63034154 ด.ช. เชน   บัดติยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 178)
63054074 ด.ช. วัชระ   พูลดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63130040 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์   อิทธิธรรมบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63051087 ด.ช. ปฐมพร   แสงสว่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พญาไท 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63051061 ด.ช. รณกฤต   เล็กนาวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63030172 ด.ช. ธีร์ธวัช   ลิ้มอัมพรเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธำรงค์วัฒนาพัฒนาเยาวชน 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63055025 ด.ญ. รวินท์นิภา   ด่านสุนทรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63040030 ด.ญ. ปวริศา   เสียงลือชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63128118 ด.ช. ณัฐพัชร์   รัตนพงศ์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63043044 ด.ช. กิตติศักดิ์   ขุนเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนองบัววิทยายน 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63098087 ด.ญ. ภิญญ์พลอย   ศรีศุภอรรถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิต​แห่ง​มหา​วิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนา​การศึกษา​ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63034107 ด.ช. สิรวิชญ์   ศิริปัญญวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63105047 ด.ญ. โจซีลินน์ พิราวรรณ   แคสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขจรเกียรติศีกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63055026 ด.ญ. ธนัญชนก   ชาลีเครือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศรีเทพบาล 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63105041 ด.ช. ปภังกร   ศิวากรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63078023 ด.ช. ณัฐ​สิทธิ์​   ลิมป​นา​นุ​รักษ์​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทศบาลบ้าน​บาง​เหนียว​ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63128231 ด.ช. ไวกูณฐ์   นันทิวัชรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63026034 ด.ช. ปีย์ดนัย   ท่าจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปิยบุตรศึกษากร 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63128197 ด.ช. ธีร์   ลี้เกษมทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63055023 ด.ญ. นันณภัชสรณ์   พัฒนะอนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63046041 ด.ญ. อาภากร    นบนอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาล 4 มหาราช 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63034038 ด.ช. หรัณย์   เจียมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63051126 ด.ญ. นภัสรพี   ศักดิ์วิมลพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปัญจทรัพย์ (ดินแดง) 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63087039 ด.ญ. รัญชิดา   จันทร์นฤกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63080140 ด.ญ. อรรัมภา   หลิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ็ญบุรี 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63036054 ด.ช. ฆฤณ   ไกรสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โพฒิสารศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63030129 ด.ญ. พิชามญชุ์   จารุสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63051076 ด.ช. อชิระ   ติมาลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาซาล 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63051068 ด.ช. ญาณกร   วิทยากรฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63106019 ด.ญ. ณิชมน   เจริญผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63141036 ด.ช. วิชธนินท์   จอนสมจิตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชัยวิทยา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63153040 ด.ญ. พิมพ์ลดา   เรืองอ่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63045015 ด.ญ. อารียา   ศรีขจรลาภ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 206)
63128151 ด.ญ. อนัตตา   สว่างวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63051120 ด.ญ. ปวีรญา   แสงทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63080066 ด.ญ. กัณญาภัค   เอกถิรพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63111041 ด.ญ. มนัสนันท์    แต่งตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63137090 ด.ญ. ชีลา   แคลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63141038 ด.ญ. พัชริดา   คุ้มเกียรติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชัยวิทยา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63054043 ด.ญ. ปาณิสรา   ครองยุทธ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63028031 ด.ช. ญาณวุฒิ   กนกวัฒนกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตันติวัตร 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63132031 ด.ญ. จีรญาดา   ชัยรังษี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63110039 ด.ช. ธนไวทย์​   แซ่ติ้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังสวนเทศบาล​อุปถัมภ์​ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63034147 ด.ญ. ณฐอร   ธรรมวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63030088 ด.ญ. อารดา   อัชฌาบริรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63087053 ด.ช. รวิน   มหันตาภิบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์แมรี่ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63052059 ด.ญ. พริมรดา   พรกิตติภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พิชญศึกษา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63046050 ด.ญ. หฤทชนัน   พันธุ์ดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63111060 ด.ช. ปัณณวิชญ์    คลังเพ็ชร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63030076 ด.ญ.  มนัสนันท์   ชีวธนากรณ์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63052085 ด.ช. ฐิติพัฒน์   วัชรฐารัช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์คาเบรียล 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63034034 ด.ช. สิปปวิชญ์   ปราโมทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63081060 ด.ช. วิวิศน์   วาณิชอนันต์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รุ่งอรุณ(โครงการบ้านเรียน) 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63123060 ด.ญ. พอฤทัย   วัชราพลเมฆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63034104 ด.ช. สุวิศิษฏ์   มหัทธนพรรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63137068 ด.ช. ธวันทร   ตันตลานุกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 238)
63040044 ด.ญ. สาริศา   ถนอมสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุดมวิทยา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63080089 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   พิพัฒน์ไชยศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63049074 ด.ช. พงศ์ภรณ์   อินทร์ปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลลำปาง 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63036058 ด.ช. สาญ์วิกร   แก้วอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63034125 ด.ช. พรพิทักษ์   ศรศิริวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาราวิทยาลัย 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63028039 ด.ญ. พรนภัส   พุ่มเกิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63128158 ด.ญ. เขมจิรา   ภูติรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63128139 ด.ช. ณัฐณกร   ละมัยเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63028027 ด.ช. ธนสร   อุดมศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตันติวัตร 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63034087 ด.ญ. พรณภา   พงษ์กลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63128199 ด.ญ. พัทธ์ธีรา   เมฆรัศมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63153041 ด.ช. ชโนทัย   เที่ยงอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63036048 ด.ญ. พิมพ์​ศิรภัทร   กมลสุขสถิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์​ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63105039 ด.ญ. ณฐมน   เถาว์พงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63080092 ด.ญ. กนกพร   ใสบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63035080 ด.ช. ศิริพงศ์   ชัยจิตติประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63051093 ด.ช. ธาม   ยุวนางกูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ณ ดรุณ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63051050 ด.ญ. อัณณ์   ศราวัฒนสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาคิดวิทยา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63111046 ด.ญ. พัชรพร    ธรรมวิจินต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63076058 ด.ช. กันตพัฒน์   เสงี่ยมศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63051080 ด.ช. ธมวัฒน์   วันสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อมาตยกุล 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 261)
63131019 ด.ช. วรินธรณ์   วุฒิวิทยางกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63078012 ด.ญ. พิมพ์ใจ   ประเสริฐเจริญสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63034434 ด.ช. พร้อมกุศล   ญาณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63077063 ด.ช. ภูเบศ   ศรีทองมาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63054060 ด.ช. สร้างบุณ   พลาศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63030094 ด.ญ. เบญญาภา   พิมลวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธิดานุเคราะห์ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63040034 ด.ช. วัชรวิทย์   ลิ่มวงศ์เสรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมวิทยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63030143 ด.ช. คมจักร   ศิริรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสตูล 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63053034 ด.ญ. จิรชญา   ใจเถิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มารีกษ์เชียงราย 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63043047 ด.ช. ดัสกร   ตันเเดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63051062 ด.ญ. วิกิ   อ่อนช้อยสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรัชชาธร 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63051107 ด.ญ. ธนพร    จิตสนพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63051086 ด.ญ. รณิภา   จันทร์สว่างภูวนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63028035 ด.ญ. มณินทร   รัตนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รัตนศึกษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63128123 ด.ญ. อภิญญา   มากกฤชสิมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63085010 ด.ญ. ปัณฑารีย์   มั่งคั่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63128233 ด.ช. พัฒวินท์   องค์วงศ์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63111054 ด.ญ. ณฐมน    มณีเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63123051 ด.ญ. แคทเทอรีน   ไบโร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63040037 ด.ช. ชยุต   คงคล้าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นารีวิทยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63034064 ด.ญ. อรณิชชา   เจียมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63036052 ด.ช. พลพิพัชน์   สุราฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63030159 ด.ช. นพัฒน์   คงมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บุญเลิศอนุสรณ์ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63034028 ด.ช. อานิพัท   แสนแก้วทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63092032 ด.ช. ธีรศิลป์    อินท์สุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 282)
63026032 ด.ญ. ณิฎฐา   ลิมป์วนัสพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปิยบุตรศึกษากร 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63078022 ด.ญ. จิระนันท์   สายวรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63052054 ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์   จารุสมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63111045 ด.ญ. กฤติมา    กรรโมปกรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63087090 ด.ช. ปัณณพัฒน์   เลาหวิโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญแผนกประถม 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63036036 ด.ญ. ปัณณารีย์   ฤกษ์อัตการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครสวรรค์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63051101 ด.ญ. วริศรา   ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63030148 ด.ช. ดิตถกร   ธิติสถาพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แสงทองวิทยา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63030106 ด.ญ. ลภัสรดา   วิรากรชยะกูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63030114 ด.ช. ณภัทร   ซ้ายเกลี้ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสงทองวิทยา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63128111 ด.ช. ภาคิน   วงษ์ดีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63040028 ด.ญ. ณัฐชยา    หอมสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63041038 ด.ช. รณกร   นิมมานปรีชากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญธนบุรี 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63035105 ด.ช. ภีมะ   ศรีวนิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63034076 ด.ญ. ฐิติรัตน์   อินทรชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลเชียงใหม่ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63053044 ด.ญ. สิตางศุ์   เทพบินการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลเชียงราย 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63110038 ด.ญ. ภาณิศา   จิวชัยศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63044051 ด.ญ. ภูริชญา   ปิ่นแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลชลบุรี 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63132024 ด.ญ. เขมิกาณัฏฐ์   สมบัติโพธิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63028026 ด.ช. อภิปราชญ์   ภะวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตันติวัตร 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63051095 ด.ญ. ณปภัช   เลาหะเมทนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63080064 ด.ญ. อภิชญา   โสมาบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63036028 ด.ช. พสิษฐ์   โภครุ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63052077 ด.ช. ศุภณัฐ   นาคสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63046027 ด.ญ. ชานิภา   บุญธีระเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทศบาล 4 มหาราช 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63052071 ด.ช. กฤศ   อุดมแก้วกาญจนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เซนต์คาเบรียล 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 307)
63092042 ด.ช. ปองคุณ   ทองแตง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63141037 ด.ช. บวรลักษณ์   พิมพ์วงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิชัยวิทยา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63096036 ด.ช. ปัณณวิชญ์   ฤทธิ์ณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พาณิชสงเคราะห์ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63051047 ด.ญ. ฐิติกา   โตธนะโภคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63096047 ด.ญ. พนิตพิชา   เทียนชัยสิทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พาณิชสงเคราะห์ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63030128 ด.ญ. สายศร   ภิญโญประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธำรงวัฒนาพัฒนาเยาวชน 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63128155 ด.ช. ฉัตรพล   ทาอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63034148 ด.ญ. พัฑฒิดา   สวรรณยานุกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63030160 ด.ช. จิรกร   ชัยอดิศัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63155073 ด.ช. โพธิ์เพชร   สุวรรณรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63036027 ด.ช. พิทักษ์พงษ์   ลิ้มไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63153048 ด.ช. วชิรพล   คำเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63030174 ด.ญ. ปภัชญา   แลตติมิมอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63123047 ด.ญ. เกณิกา   พลนิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63087061 ด.ช. เนธิเจษฐ์   ลูกจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฐานปัญญา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63051118 ด.ช. วิรัฬพัชร์   สังข์ทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63035085 ด.ญ. อิษฎาอร   คำจริง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63092023 ด.ช. ไกรสร    นาคประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63105042 ด.ญ. สุปรียา   ลามา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขจรเกียรติศึกษา กะทู้ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63051114 ด.ญ. ยวิษฐา   พิเชียรนวกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อรรถมิตร 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63080112 ด.ช. เชิดพงศ์   เนตรพุกกณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลขอนแก่น 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63126075 ด.ช. เป็นหนึ่ง   แก่นสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63035089 ด.ญ. วรินชุดา   โทจำปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธีรธาดา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63035102 ด.ช. ปราณภัทร   แสนแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63044036 ด.ญ. วรรณิดา   ชิวค้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลชลบุรี 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63132047 ด.ช. ธีภพ   จันทร์คง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63087048 ด.ญ. ณชญาดา   เต็งประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63076059 ด.ช. ปัณณวิชญ์   สัจจสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลร้อยเอ็ด 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63105056 ด.ช. ปุญญพัฒน์   โสภานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63128172 ด.ช. พงศ์ภัทร   วัฒนสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 333)
63052073 ด.ญ. ชาคริยา   หมวกทองคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ราชินีบน 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63080083 ด.ญ. อารยา   ลาภชูทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63046061 ด.ช. ปภังกร   มาลาทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลกระบี่ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63046046 ด.ช. ธีธัช   กงสะเด็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทศบาล 4 มหาราช 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63028024 ด.ช. ชีพชนก   สุขสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตันติวัตร 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63044070 ด.ญ. อศัลยา   ชินวงศ์วิโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิต (พิบูลบำเพ็ญ) มหาวิทยาลัยบูรพา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63051082 ด.ญ. ฐิติยา   โตธนะโภคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63044075 ด.ญ. ภาพิมล   หิรัญญากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร.รภักดีพรรณชลบุรี 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63053023 ด.ช. พิชญุตม์   ลีวณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัญญาวัฒน์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63137062 ด.ช. ธนาพันธุ์    วรเดชวิเศษไกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63035066 ด.ช. ณธรรศ   ญาณกิตติ์กูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63137088 ด.ช. พันวา   ปูทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63034070 ด.ญ. ปุญชญา   ปาณสมบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63052079 ด.ช. ปาณท   วงศ์ตรีรัตนชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์คาเบรียล 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63087041 ด.ญ.  ปัญญาภรณ์    กีรติสุทธิสาธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63030091 ด.ญ. ชนิตา   พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ธิดานุเคราะห์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63044072 ด.ญ. พัณณิตา   เอี่ยมเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลชลบุรี 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63105051 ด.ช. ปวิช   เถาว์พงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 363)
63034141 ด.ช. อิทธิเดช   ภูอวด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63036039 ด.ช. ภวิศ   ชอบดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โพฒิสารศึกษา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63081052 ด.ญ. ตุลยากร   ประเสริฐศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตราชภัฏบุรีรัมย์ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63041043 ด.ญ. ปุญนีย์   อริยวงศ์อุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63127018 ด.ช. ณัฐนันท์   ผดุงเกียรติวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63060112 ด.ญ. อักษราภัค   พนาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63105062 ด.ญ. สิริธาร   ธารสิริโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63049081 ด.ช. นวันธร   นิมิตรเกียรติไกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63051063 ด.ญ. ภัทลภา   กัลยาณมิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63110030 ด.ญ. ปุณณิศา    ฉิมสอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63034035 ด.ช. ธันย์ปวัฒน์   อัครภูริธาดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63138034 ด.ญ. วรวลัญช์    ศิริวันสาณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63105060 ด.ญ. ธนัญชนก   แซ่ติ้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63035086 ด.ญ. พิมพ์นารา   แสงวิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63111039 ด.ช. ณฐวัฒน์    นาคยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63060113 ด.ช. สรวิศ    รื่นรวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63034111 ด.ญ. ภาวรินทร์   ปัญญากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใบบุญลำพูน 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63131023 ด.ญ. ภารัญชยา   รุ่งสว่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63155096 ด.ช. สรวิชญ์   เสนุภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพลวิทยา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63052104 ด.ญ. วรนิษฐา   แสนสมบูรณ์สุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พิชญศึกษา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63131018 ด.ญ. กชณิชา   ปภากรวิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63132016 ด.ช. ชิษณุพงศ์   พุทธปวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 381)
63044035 ด.ญ. พัชชาพลอย   ศรีสมบัติไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63051102 ด.ช. คุณัชญ์   จ่างสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัสสัมชัญ บางรัก 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63128135 ด.ญ. นิพาดา   ขันคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63034066 ด.ช. ณภัทร    ถาชื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาราวิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63041040 ด.ช. อชิรวัฒน์   จิตกวินโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63030092 ด.ช. สืบพัฒน์   รัตนวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสตูล 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63079033 ด.ญ. สุจิรา   ฌานะจารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผดิมศึกษา 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63051128 ด.ญ. ณัฐรดา   จุลสินธนาภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63132033 ด.ญ. ภัคจิรารัชย์   สมบัติโพธิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63111036 ด.ญ. กรชนก    กิ่งยงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63080132 ด.ช. นิติพงศ์   เช้าวงศ์พาณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63105053 ด.ช. ธนคุณ   ลิ่มทองนพคุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขจรเกียรติศึกษา 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63081030 ด.ช. อชิระ   เทพยะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมธาพัฒน์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63034124 ด.ญ. ภัทราพร   นิลภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63034138 ด.ช. สติ   โชคอนันต์นิมิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกประถม 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63111040 ด.ญ. พิมพ์มาดา    สุรชัยสติกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63054098 ด.ญ. มินนารา    สุวรรณศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบล 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63034127 ด.ช. ชิษณุพงศ์   รักวงษ์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาราวิทยาลัย 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63080113 ด.ญ. ปาณปวีณ์   ตรีแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 403)
63080077 ด.ญ. ณัฏฐวดี   ศรีชัยปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63080125 ด.ช. พระพาย   พัวพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63092040 ด.ช. จิรัฎฐ์    สิงห์บุตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63080072 ด.ญ. อาภาศิริ   บูรณรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63078073 ด.ช. วรฤทธิ์   รัฐฤทธิ์ธำรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63046079 ด.ญ. ณนธภร   โชคคำสีลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกระบี่ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63035108 ด.ช. ภัทรพล    บางระพิมลพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63076047 ด.ช. อัครวัฒน์   ตั้งนทีทวีผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พระกุมารมหาสารคาม 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63034058 ด.ช. ธนนท์   สุภานุรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63130043 ด.ช. ศิริภพ   มุขสมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63030078 ด.ญ. ณัฏฐ์ชนากานต์   ตั้งอารมณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63092043 ด.ช. จีรธนกรณ์    สุรัติธนวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63125007 ด.ช. ชวดล   พานไธสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเชียรชม 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63087046 ด.ญ. กษิรา   ใช้คล่องกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาวิทยาลัย 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63044082 ด.ญ. ปุญญิศา   พูลศรีงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63030137 ด.ญ. ปันปรีดา   ปรีชาวุฒิเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านสุไหงโก-ลก 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63052066 ด.ญ. ธนิดา   อ่อนปรางค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนนทบุรี 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63043050 ด.ญ. กัลยากานต์   วงศ์เสาร์เนาว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 422)
63051070 ด.ญ. รัศมิ์ชา   คานพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63079031 ด.ญ. ธัญญรัศม์   เรืองธีรสันติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63045018 ด.ช. สิริเยี่ยม   ตั้งปกาศิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63087038 ด.ญ. รินรดา   หอมจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63035092 ด.ญ. สุกัญญาพัฒน์   ซากาอิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลปาริมา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63034031 ด.ญ. บุณยารีย์    วงศ์ภูมิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ดวิทยาลัย 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63044063 ด.ช. ปองคุณ   ฟองทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตพิบูลบำเพ็ญบูรพา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63128124 ด.ญ. ฐิติรัตน์   พิจิตรคดีพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63080059 ด.ช. ธภัทรสันต์   เอกถิรพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63123072 ด.ญ. เทียนกันยา   ไตรแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63078030 ด.ญ. สิภาลักษณ์   พิทักษ์วงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63030074 ด.ญ. อัญญสิรินธร์   ตรังคานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห์ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63105061 ด.ช. พสิษฐ์   พัทชพงศ์ไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63044085 ด.ญ. ชวภร   อริยะจ้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลชลบุรี 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63128210 ด.ญ. พชรพร   ศรีพุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63051043 ด.ญ. ปวพร   ประคอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เอกบูรพาวิเทศน์ศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63138030 ด.ญ. จิราพัชร    พุ่มพิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63034029 ด.ช. สิรวิชญ์   พิชิตภารตะพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 440)
63080137 ด.ญ. พัชญาภา   แถวเพีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63034025 ด.ญ. วรรณรรฐ   ฮุนใจบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63080099 ด.ญ. ธัญชนก   วงศ์เพชรอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63092034 ด.ญ. ณัฐภัสสร    วงศ์สุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63044042 ด.ช. ณัฐชนน   มรรคไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63030099 ด.ญ. อชิรญา   ตรีพูนสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกษมทรัพย์ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63055028 ด.ช. นัฐพัสธร   รัตนะอุภัยภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63046048 ด.ญ. นทัสนันท์    ทองมหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาล 4 มหาราช 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63045020 ด.ช. เฉลิมชัย   ฤกษ์สมโภช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63125003 ด.ญ. วิรัลพัชร   ภิรมย์รักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิเชียรชม 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63052107 ด.ญ. บุณยนุช   กิจวาศน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงอนุบาลนนทบุรี 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63087071 ด.ญ. หฤทชญา   จินดาพรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรรถมิตร 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63049072 ด.ช. ปัณณวิชญ์   ฟูวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านปงสนุกลำปาง 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63123063 ด.ญ. พรรณปพร   เหล่ากาวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63034081 ด.ช. พัชรวัฒน์   รุ่งเรืองศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63153053 ด.ช. ธนกฤต   เสือเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63052090 ด.ญ. ณัฐธรันญา   สุวรรณวิไลกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อรรถมิตร 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63131013 ด.ญ. โปรดปราน   วิจิตรศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63126077 ด.ญ. หยิ่วซวิน   อดุลย์เบญจกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 458)
63035101 ด.ช. จิรกร    ปรีชานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สิ่นหมิน 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63128144 ด.ช. รัฐนันท์   สุดสัตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63153054 ด.ช. กรวิชญ์   กำประทุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63052061 ด.ญ. มณีมาดา   มณีมัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63036051 ด.ญ. นภัสวรรณ   พัฒนาอิทธิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63060066 ด.ช. สิรวิชญ์   ทิพย์สุขุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63051072 ด.ญ. ณัฐฐาวีร์   จันทพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โชคชัย 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63034120 ด.ญ. ณัฐรดา   นิลแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตประถม 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63085007 ด.ญ. พฤฒอาภา   ภูชำนิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลวิหารแดง 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63034036 ด.ญ. กัณต์ฤทัย   เพชรสำลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตแผนกประถม 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63123073 ด.ญ. สิราวรรณ   อ่อนสองชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63081041 ด.ญ. กัลยกร   ปาลีนิเวศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63034084 ด.ช. อชิระ   วรวัฒนสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63128156 ด.ช. เจตนิพัทธ์   รุณบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63049086 ด.ญ. ฐิติภัทร   นิมิตรเกียรติไกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญลำปาง 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63096018 ด.ญ. เยาวพา   เพ่งผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พาณิชสงเคราะห์ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63030184 ด.ช. ธนกฤต   ธรรมประภาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แสงทองวิทยา 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63053031 ด.ญ. ตีรณา   กองแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลเชียงราย 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63130030 ด.ช. ณัฐดนัยกูล    ปักปิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 477)
63080080 ด.ช. ณภูดล   เตชะกำธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาเด็ก 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63107058 ด.ญ. แทนขวัญ   ปุณยธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63060064 ด.ญ. อวตา   สุขคง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63055019 ด.ช. ราชภูมิ   จัตุรัสตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63105052 ด.ญ. วริศาณัฐ   ทรัพย์สุนทรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63034071 ด.ญ. ธัญญรัตน์   คล้ายสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รร.ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63077061 ด.ช. ณัฏฐ์   ริมดุสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63080116 ด.ช. รฐนน   พฤฒิสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63087080 ด.ช. ตฤปธรรม   เอี้ยววงษ์เจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63128185 ด.ช. ณธรรม   วงษ์ดีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63036042 ด.ช. ฉัตตธฬ   ก๊กมาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิครสองภาษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63128201 ด.ญ. วชิรญาณ์   พุ่มนิล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63044052 ด.ช. ชินาธิป   จันเจริญรัชต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63060062 ด.ญ. เด็กหญิงสรีญา    จันทร์ชุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63080060 ด.ญ. จุฑาทิพ   คลังชำนาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63053030 ด.ญ. ณัฐฐาษร   ปานมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลเชียงราย 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63040016 ด.ช. พสิษฐ์   บุญวรรณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63096038 ด.ญ. ภิชญาภา   บุญเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พาณิชสงเคราะห์ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63080117 ด.ญ. อริศรา   อึ้งประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63105055 ด.ช. ก้องภพ   ตัณฑวชิระพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63128211 ด.ช. ภวัต   สนิทวาจา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 496)
63081043 ด.ญ. ปุณิกา   แสงสว่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครราชสีมา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63030103 ด.ญ. ณิชชาพัณณ์    หลิมศิริวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63041047 ด.ญ. พิชามญชุ์   เจียงพัฒนากิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63036030 ด.ช. ธนกฤต   พิพัฒน์อนุสรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63128160 ด.ช. ปองภพ   เอื้อธำรงสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63030112 ด.ช. บารมี   สุขุมาลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสตูล 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63036037 ด.ญ. วสุกาญจน์   ภาคสามศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63080110 ด.ญ. ธิตยา   วศินปิยมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63054088 ด.ช. ภัทรดนัย   ปัญญาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบลราชธานี 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63081031 ด.ช. พลภัทร   แกล้มกระโทก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครราชสีมา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63087050 ด.ญ. เมรีแอนน์ อิงดาว   วิบูลย์ศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาแตร์เดอี 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63044053 ด.ญ. ณิชาภัทร   นาคขุนทด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญศรีราชา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 517)
63051089 ด.ญ. ศุภามาศ   มูลปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาซาล 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63106018 ด.ช. จิรทีปต์ ลุกัส   กุย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63105066 ด.ญ. อิสรีย์   วิจิตรวิทยากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63138050 ด.ญ. เอื้องหอม     ศรีสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63026042 ด.ญ. ณัฐปภัสร์   สันติประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บูรณะรำลึก 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63098090 ด.ช. กฤต   ลิ้มวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63128205 ด.ญ. ชัชชญา   จันทร์พิภพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63035067 ด.ช. กิตติคุณ   ตรีสุทธาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกำแพงเพชร 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63132037 ด.ญ. อิงฟ้า   ตันติธนเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63051099 ด.ช. กันตินันท์   รุ่งรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63137081 ด.ญ. นิชบา   ศรียาภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 529)
63132020 ด.ญ. ณัฐพร   เพ็ญเพียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63045030 ด.ญ. ปรินดา   เหมจารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63123058 ด.ญ. สรชา   เจริญกัลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63110023 ด.ญ. รัฐานันท์   วิศรุตศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63153047 ด.ญ. สุรภา   พลกง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63098082 ด.ญ. เกศกัญญา   สุธิวานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63052056 ด.ช. ณัฐชนนท์   เลี่ยมวัฒนสุธา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญ แผนกประถม 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63034088 ด.ญ. ชลลรัศมี   ศรีวรรณชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63041045 ด.ญ. นภัสสร    ทวีชัยพฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63052072 ด.ญ. พิมพ์มาดา    เจริญคุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63034097 ด.ช. ภาคิน   กิติประวัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63123071 ด.ญ. แพรวา   ทองวิเชียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63125002 ด.ช. ธนภัทร   แก้วเสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเชียรชม 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63081033 ด.ญ. สรวีย์   ปัทมศรีรัตนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลูกปัญญา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63034131 ด.ญ. ภัศราพรรญ์   วงค์วัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาราวิทยาลัย 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63141033 ด.ญ. ปุณณภา   เพราะสำเนียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิชัยวิทยา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63052088 ด.ช. ธนกฤต   ลาภวงศ์วัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปรมประชาวัฒนา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63030178 ด.ญ. ณิชาภา   หิรัญสาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธิดานุเคราะห์ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63026025 ด.ญ. บัณฑิตา    ศรีพิมาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปิยบุตรศึกษากร 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63128119 ด.ญ. รภิญา   อินทรพรอุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 540)
63138051 ด.ญ. ปวรศร     สุขวิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63051109 ด.ญ. สุภัสสร    ชื่นดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โสมาภานวมินทร์ 2 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63046035 ด.ญ. ชนกนันท์   กัณหกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลกระบี่ 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63080120 ด.ญ. ธัญชนก   ธุระกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาเด็ก 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63137067 ด.ญ. มินทรา   พลการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63076056 ด.ญ. พลอยชนก   เสงี่ยมศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63078013 ด.ญ. จิรพรรณ   หนูสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63051110 ด.ญ. นัฐพัชร์   สีเที่ยงธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสามเสน 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63153043 ด.ญ. อังศุมาลิน   แสงทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63045023 ด.ช. ชยพล   ปวิธมณฑล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63107059 ด.ช. สุรดิษ   เรืองเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63034042 ด.ช. ปิยวุฒิสันติ์   นิรั​ญ​ศิลป์​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63128164 ด.ญ. นิยุตา   วรรณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63080128 ด.ช. ธนวินท์   วงศ์เพชรอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63030113 ด.ญ. นันท์นภัส   ไชยรุจนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63128122 ด.ช. สิระ   รัตนกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63026037 ด.ญ. สรินดา   แซ่โค้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พรศิริกุล 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63054070 ด.ญ. ภิรวดี   กฤชปัญญาวโร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบลราชธานี 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 560)
63096032 ด.ญ. นันท์นภัส   คุ้มพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พาณิชสงเคราะห์ 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63049087 ด.ญ. บุญญาภา   ภิรมย์ไกรภักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ราชินีบน 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63034119 ด.ญ. ภวิษย์พร   คงชอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63040038 ด.ญ. ณัฐรินีย์   ธานีรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศ นครปฐม 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63137093 ด.ญ. ชัญญ์ชญา   ภูริคัมภีร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63030179 ด.ช. ทัศน์พล   บุญราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63080082 ด.ช. ศุภณัฐ   ภูผาลาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63132036 ด.ญ. แพรวพันดาว   พันธุ์พฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63034037 ด.ญ. ศุภาพิชญ์   สิงหเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63049043 ด.ญ. ธรรมธารี   กิตติถิระพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลลำปาง 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 578)
63036047 ด.ญ. ชัญญานุช   อินทรทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63060122 ด.ช. ภัทรพล   พลสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63054072 ด.ญ. เปมิกา   โคตรพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอาเวมารีอา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63030171 ด.ญ. รวิสุข   วรโชติกำจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธำรงวัฒนาพัฒนาเยาวชน 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63128127 ด.ญ. ณัฎฐนันท์   ซิ้มสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63128120 ด.ช. ธาวิน   เมืองปัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63055018 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   อาชีวกุลมาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63035109 ด.ช. ณภัทร   อุดมวรรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63052092 ด.ญ. พิมพ์ลภัส   อุดมรัตนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาญรัตน์วิทยา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63105069 ด.ช. คมม์ดนัย   เขียวคราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาภูเก็ต 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63028041 ด.ญ. กวิสรา   เพชรบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตันติวัตร 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63054062 ด.ช. ร่มธรรม   บุตรศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63137091 ด.ญ. อันญา   เชาวนสมิทธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63030195 ด.ญ. พีรญา   พวงสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 588)
63049085 ด.ญ. ณิชาธาร   เรือนพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล​ลำปาง​เขลา​งค์​รัตน์​อณุสรณ์ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63126071 ด.ญ. ญาสุมินทร์   ทีปกากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63087057 ด.ญ. พราวเดือน   วงศ์ศิริเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63036049 ด.ญ. ปารณีย์   สิทธิเลิศประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63036041 ด.ญ. วรรณวนัช   พ่วงเฟื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โพฒิสารศึกษา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63155105 ด.ช. ภูทอง   ฤทธิ์เทวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพลวิทยา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63060086 ด.ญ. ปภาวรินทร์   นวลลอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63054087 ด.ช. สุธิกาญจน์   บุ้งพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขมราฐบ้านใต้ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63030109 ด.ช. ธีวรา   ขวัญคง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63030096 ด.ช. ณฐกฤต   สมรรคจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63132026 ด.ญ. ณิชาพร   รอตภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63130027 ด.ญ. ธนัญชนก    สุนทะโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 602)
63030110 ด.ญ. กันยาวีร์   เลิศจิรพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63035070 ด.ญ. ขวัญรวินท์   ปุณะปุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63092057 ด.ญ. ไบรโอนี   พุทธรักษา เต๋า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63155068 ด.ญ. ดนยา   คงคาลิหมีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพลวิทยา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63128141 ด.ญ. อาคิรา   ศตะกูรมะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63052068 ด.ช. ปรัชญากร   จันทร์พาณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปรมประชาวัฒนา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63060077 ด.ญ. เด็กชายพัฒนันท์   สุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63092030 ด.ญ. จิรัชญา    ตริยางกูรศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63046036 ด.ญ. กัญญาพัชร   กล้าวิกย์กรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทศบาล 4 มหาราช 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63054032 ด.ญ. ธัญญ์นรี   ชัยวิรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63032015 ด.ช. วิภู   พรายพรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทพมิตรศึกษา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 614)
63036035 ด.ช. ชวิศ   เเอ๊ตมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63051129 ด.ช. กันตพัฒน์    ศรีแสงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลาซาล 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63051108 ด.ญ. ปุณญิสา   ดัชถุยาวัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลาซาล 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63126048 ด.ช. กษม   วุฒิพิพัฒนพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63128219 ด.ช. สิรวิชญ์   จินดาหรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63111044 ด.ญ. อัญรินทร์    ปิยะจรูญเกียรติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63060105 ด.ญ. ชนิดาภา   จริตงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63128226 ด.ญ. ณัชชา   สุดสัตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63132038 ด.ญ. ธัญญาภรณ์   เตชะอุดมเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63051075 ด.ช. พงศ์พิสิฏฐ์   มั่งชม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63049089 ด.ช. ภานุวิชณ์   อุทุมพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63080111 ด.ญ. กานต์ธีรา   แสงไกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63051071 ด.ญ. กชพรรณ   มาลีแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สารสาสน์วิเทศสายไหม 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 625)
63028023 ด.ช. ธีรเทพ   มณีฉาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตันติวัตร 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63046044 ด.ญ. ฉัฐฏกาน    กงสะเด็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาล 4 มหาราช 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63132013 ด.ช. แทนคุณ   เจริญเลิศธนกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63081029 ด.ญ. พิง   โอฬารวณิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63055021 ด.ช. ณิชคุณ   บุษยะจารุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63053045 ด.ช. ธีรุตม์   กาวีอิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านสันกลาง 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63049058 ด.ญ. พัชรธิดา   คู่กระสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดอนไชยวิทยา 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63049075 ด.ญ. สุภาพิชญ์    หลักมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63128113 ด.ช. ปันณ์กัญจน์   ลยมานุมาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 638)
63036034 ด.ช. กษิดิษฐ์   ตรงตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63043029 ด.ญ. ศิรินภา   พึงไชยพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดอนบอสโกวิทยา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63153034 ด.ช. นนทพัทธ์   ชาญเวชศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63128170 ด.ญ. ภัทรนันท์   โหมดสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63028022 ด.ญ. จิดาภา   วงษ์วัชรดำรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รัตนศึกษา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63041051 ด.ช. วรภพ   จงสฤษดิ์หวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชันธนบุรี 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63128183 ด.ญ. กรกนก   ศรจอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63040036 ด.ช. อัยการ   มณฑาสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63107072 ด.ญ. ลภัสรดา   ประเสริฐศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63049082 ด.ญ. กัญณพัชญ์   แก้วอำพันสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63030122 ด.ช. ศุภฤกษ์   ศิวิลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแสงทองวิทยา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63106023 ด.ช. ลัทธวัฒน์   พงศ์สุพพัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63034092 ด.ช. กรภัทร   สินธุวงศานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63054071 ด.ช. ภัทธภูมิ   กฤชปัญญาวโร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63087054 ด.ญ. เขมจิรา   จิราวัฒนอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63126056 ด.ช. คุณานนท์   โฉมศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63128168 ด.ช. ศิรชัช   ธรรมมิญช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63036038 ด.ญ. เนตรขวัญ   อ้วนสอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โพฒิสารศึกษา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63128115 ด.ช. สุภเวช   วิริยะตั้งสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 647)
63141028 ด.ญ. ปวริศา   จุลเจิม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชัยวิทยา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63049094 ด.ญ. กุลภัสสร์   นาฑีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลลำปาง 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63081038 ด.ช. ภูมมิน   ลามศรีจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครราชสีมา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63034153 ด.ญ. ภัณฑิลา   เดโชดำรงฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63110032 ด.ญ. ภัทรภร   แซ่เล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เอื้ออำพน 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63044050 ด.ช. ณัฏฐพล   ทองทับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรีชานุศาสน์ 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63051059 ด.ญ. ปาณิสรา   สมฤทธิ์จินดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อุดมวิทยา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63130042 ด.ญ. อัญญา    สวัสดิ์นะที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63110035 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   เบ็ญจอาภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63126064 ด.ญ. อรณิฎาศ์   จันทร์เทวาลิขิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63046054 ด.ญ. นงนภัส    วัชราภิรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาล 4 มหาราช 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63034117 ด.ช. ศุภวิชญ์   โอโกชิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 666)
63153039 ด.ช. ปิยวัฒน์   สงขัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63078019 ด.ช. กรวิชญ์   บุตรบุราณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาราสมุทร 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63034072 ด.ช. พชร   โกฎแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63110026 ด.ญ. ชนารดี   เข้มแข็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เอื้ออำพน 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63034024 ด.ช. ปรานต์   อิ่นคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63049071 ด.ญ. รัชนีกร   สุทธิศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านปงสนุกลำปาง 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63060093 ด.ญ. ภคภัทร   อนุพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63046058 ด.ช. คุณานนท์   ย่องดำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทศบาลคลองท่อมใต้ 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63049076 ด.ช. ภากร   กาวิละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63128224 ด.ช. ปฤษฎี   ภู่ระหงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63035116 ด.ช. นภัทร   อายุยืน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63127029 ด.ช. ชวัลวิทย์    พรหมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63128112 ด.ญ. กณิกนันต์   มานพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63132044 ด.ญ. ศิรภัสสร   ใจริน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63043028 ด.ช. ศิรายุ   สุพันธมาตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63055020 ด.ญ. ชญาดา   อ่อนสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63032019 ด.ช. กฤชณัท   ศรีเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จอย 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 678)
63046045 ด.ญ. พัฒนฉัตร    วิริยะเลิศตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อิศรานุสรณ์ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 695)
63128184 ด.ช. รัญชน์ทิชา   ตันตินันท์ธนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 695)
63051097 ด.ญ. จินห์จุฑา   เนธิบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กสากลนิมิตใหม่ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 695)
63032028 ด.ญ. กมลเนตร   ช่วยเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มานิตานุเคราะห์​ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 695)
63044081 ด.ช. บวรชัย   สุขสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รร.อนุบาลชลบุรี 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63052082 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์   รัตนวิโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63030177 ด.ญ. พาณิภัค   เฉลียวเกรียงไกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63051123 ด.ญ. ญาณิศา    จันทนะเวส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63049039 ด.ญ.  ธาดาริน    มูลดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรภพวิทยา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63051094 ด.ช. ศุภฤกษ์   สุทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63128109 ด.ญ. พลอยปภัสสร์   รัตนธำรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63128186 ด.ช. ฮิโรโตะ ดวงแก้ว   คูโบตะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63034050 ด.ญ. ณัฎฐา   จันทแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตแผนกประถม 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 699)
63028021 ด.ช. สุธินันท์   ศรียะพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตันติวัตร 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 708)
63036033 ด.ญ. พัชริดา   จุธากรณ์​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 708)
63036046 ด.ญ. ปราณปวีณ์   พุกเปี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 708)
63040035 ด.ช. ธีราวิทย์   ลิ่มวงศ์เสรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดมวิทยา 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 708)
63131035 ด.ญ. จารุพิชญา   คำลือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 708)
63132050 ด.ช. ปฏิพล   วิทามงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 708)
63126049 ด.ญ. ลลิตา   ตรวจมรคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 708)
63110037 ด.ญ. อุรุชา   พรหมฉวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภูบดินทร์พิทยาลัย 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 708)
63040026 ด.ญ. จิรัชญา   อนุศาสนนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดมวิทยา 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63128148 ด.ช. วรัทภพ   เกตุเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63034085 ด.ญ. ศุภณิชา   อ้วนสอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัย 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63111034 ด.ช. นันทภพ    ภูรีเลิศวาณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63098083 ด.ช. ชนาธิป   ศรีสอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แสงโสม 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63107091 ด.ช. ทัศภูมิ   สายทินกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63030153 ด.ญ. ปริยากร   สำรวจเบญจกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุวรรณวงศ์ 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63125013 ด.ญ. ตรัยรัตน์   กาญจนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิเชียรชม 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63034146 ด.ช. ศุภวิชญ์   เมืองมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)​ 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63052086 ด.ญ. ณัฐปภัสร์    ดาดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 716)
63030133 ด.ช. ภครวัฒน์   สาขามุกข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63153032 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์   หาญอุไรพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63055027 ด.ช. เมธาสิทธิ์   ดัชนีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63034041 ด.ญ. สุริวัสสา   นิ้มเวียงพิงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พระหฤทัยเชียงใหม่ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63030101 ด.ญ. ธณัฏฐ์ภรณ์   ตั้งอารมณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุวรรณวงศ์ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63137084 ด.ช. แพทริก   กายนิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63131043 ด.ช. พลวรัตถ์   ไชยวัฒน์ธำรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พระหฤทัยเชียงใหม่ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63153056 ด.ญ. นวพร   ฉัตรสุดารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63060075 ด.ช. ธีรภัทร   ไชยชำนาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63034122 ด.ญ. ปวีณวัสสา   ไตรปกรณ์กุศล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 726)
63155095 ด.ญ. พรชนก   ชีสกุลรุ่งเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 736)
63080084 ด.ช. ภูวิศ    มีคำทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทศบาลสวนสนุก 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 736)
63123065 ด.ญ. สุกฤตา   ใจตรงกล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 736)
63049060 ด.ญ.  กรวิชญา    ศรีวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรภพวิทยา 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 736)
63153051 ด.ช. กิตติภณ   พลอาชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 736)
63036032 ด.ญ. สิรินทร์ธร   ศรีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 736)
63036055 ด.ญ. ธัญชนก   พันธ์พานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 736)
63128134 ด.ญ. กัญชริญา   ตันศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 736)
63049079 ด.ญ. อธิชา   ธิติไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 744)
63153036 ด.ช. จิรายุ   แซ่ลิ้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 744)
63107061 ด.ช. ณัฐดนัย   พากอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 744)
63060089 ด.ญ. เด็กหญิงปาณิสรา    มณีฉาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 744)
63106025 ด.ช. นิธิกร   ขาวมะลิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 744)
63098073 ด.ญ. เบญญาภา   ชาติครบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 744)
63053033 ด.ช. ภูชิตะวา   วุฒิอดิเรก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านสันกลาง 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 744)
63032013 ด.ช. คณพศ   ทองปาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทพมิตรศึกษา 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 751)
63128203 ด.ช. ปวริศร   จีนลอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 751)
63060069 ด.ญ. เด็กหญิงศศิกานต์    สามารถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 751)
63098059 ด.ญ. ฐิตินันท์   แก้วโกย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 751)
63153038 ด.ญ. คุณัญญา   นิลสาริกา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 751)
63041049 ด.ช. สุวิจักขณ์   นาคประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 751)
63126068 ด.ญ. เตชิตา   วรรณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 751)
63128188 ด.ญ. พิมพ์พิชชา   ว่องพัฒนากูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 751)