• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

ตรวจสอบผลคะแนนสอบ

Untitled Document

ผลคะแนนสอบ

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 2

Untitled Document

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

   

คำชี้แจง

1.   หลังจากประกาศผลคะแนนสอบแล้วผู้ที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

***ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564***

หรือแจ้งข้อมูลที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
Untitled Document
รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ฃั้นเรียน โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
63132001 ด.ญ. ธณัทอร   คงชาตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 100 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1
63087019 ด.ช. กัณตภณ   เย็นท้วม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 99 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63123022 ด.ญ. นราวดี   สุภาษี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 99 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63052049 ด.ช. ปารเมศ   อาศนะเสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล 99 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63107050 ด.ญ. ชญานิน   เพิ่มทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บรรจงรัตน์ 99 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63034009 ด.ญ. จิณณะกมล   คำศรีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลเวียงป่าเป้า 99 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63028017 ด.ญ. ภัทร์นรินทิพ   อร่ามวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นครอุทิศ) 99 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63076039 ด.ญ. พัชรอร   สังข์สุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 98 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 8)
63111018 ด.ช. ศรัณย์วุฒิ   ศรีทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 98 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 8)
63051042 ด.ช. อัครวัฒน์   อาจปรุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อรรถมิตร 98 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 8)
63077012 ด.ช. พีรวิชญ์   รัตนพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดรุณศึกษา2 97 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63030270 ด.ช. ณภัทร   เหล่ไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรพัฒน์ 97 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63051034 ด.ช. ณนนต์   เสถียรนุกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 97 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63051219 ด.ช. วีรภัทร   ศุจิสกุล​วงศ์​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน​เซนต์คาเบรียล​ 97 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63080003 ด.ญ. วิชญาพร   จำลองนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63127014 ด.ช. นันทณัฏฐ์    ผดุงเกียรติวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63076006 ด.ช. ธนินท์   คุณกิตติยานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลร้อยเอ็ด 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63110005 ด.ญ. ณัชชา   จำลองเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มันตานุสรณ์ 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63035063 ด.ช. พลภัทร   วัฒนาอุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63035065 ด.ญ. ลภัสรดา   ทองเนื้อห้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63036023 ด.ช. วชิรวิชย์   ฉิมพาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครสวรรค์ 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63087021 ด.ช. วัชรวัชร์   ธีระศักดิ์โสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63049011 ด.ญ. พิมพิสุทธิ์    เพียรลีย์วัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรภพวิทยา 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63105005 ด.ญ. ธนัชพร   ส่งเกียรติวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63040003 ด.ช. วริทธิ์ธัช   พิมพ์เลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63052005 ด.ช. ณัฐกิตติ์   ยศกรกุลเศรษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63137040 ด.ญ. ธนัญชนก   วรเดชวิเศษไกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63076018 ด.ช. ณธเดช   สัจจะสนทิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลร้อยเอ็ด 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63141021 ด.ญ. รักพร   เขื่อนแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิชัยวิทยา 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63030049 ด.ญ. ปิณฑิรา   อินพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63155007 ด.ญ. ญาณิชศา   จินดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63105020 ด.ญ. วีรินทร์   ตันติภูริพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63034004 ด.ช. กฤตภาส   เปรมเจริญจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63105022 ด.ญ. พริมา   เกียรติตันสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขจรเกียรติศึกษา 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63052023 ด.ช. กฤตธัช   ศศิธนานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63041023 ด.ช. ศุภเสฏฐ์   ชวนบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 96 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63035064 ด.ญ. ฐิตารีย์​   อนันตรัมพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวเฉียว 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63052008 ด.ญ. สมฤติ   ขวัญแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63080044 ด.ญ. พัทธนันท์     เสามะลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ็ญบุรี 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63052034 ด.ช. รเทพ   เขมะเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63137018 ด.ช. วชิรวิชญ์   วงศ์กระจ่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63081025 ด.ช. ณัฏฐ์ธนน   วงศ์ธนากิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมธาพัฒน์ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63030026 ด.ญ. จัสมิน   ตั้งสุณาวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63030009 ด.ช. พงสพัส   ศรีภูริรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แสงทองวิทยา 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63035007 ด.ช. วัชรพัทธ์   อุปราพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63030029 ด.ช. จิรวิชญ์   ศีลตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63085003 ด.ช. กิตติยะ   มณีรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63079007 ด.ช. บูรพ์   ตันตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63052003 ด.ช. ณฐพัชร   เฟื่องประภัสสร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63026077 ด.ช. วรพงศ์   พลเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตรังร่วมพัฒนา 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63043023 ด.ญ. สุภัณฑิรา   อินทนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โฮลี่เมรี่ อุดรธานี 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63030058 ด.ญ. ปภาวรินทร์   นิติธรรมวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห์ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63052048 ด.ญ. มิชญา   ทองสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63052041 ด.ญ. ภัทรนันทน์   โตระสะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 95 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 37)
63105028 ด.ช. ปรานต์   เจริญการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63035033 ด.ช. ภวินท์    กุลฉิม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลโรจนวิทย์ 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63041017 ด.ช. มกรภัฏ    ธรรมเดโชชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63046001 ด.ช. ปริญ   ส่งศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63078009 ด.ญ. ภัควลัญช์    กวินเดชาธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63036010 ด.ช. เธียรชานันท์   วราโภค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครสวรรค์ 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63141001 ด.ญ. ปัณชพัฒน์   บูรพาแสงสูรย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63051022 ด.ญ. ณัฏฐ์ชนากานต์   สุขแจ่มใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โชคชัยหทัยราษฎร์ 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63041010 ด.ช. ภาณุวิชญ์   ภาคาพรต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63052032 ด.ช. กรธัช   วัชรฐารัช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63049003 ด.ญ. วริณรำไพ   รัศมีเทวินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญลำปาง 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63076021 ด.ญ. พอฤทัย   ชาติบัญชากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63043021 ด.ญ. ณัญศศรณ์   มงคลโภคทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โฮลี่เมรี่ อุดรธานี 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63051015 ด.ช. ศุภกฤต   ปรมาธิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63081002 ด.ญ. อลิน เอมิลี่   เรือนกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรุ่งอรุณ 94 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 55)
63030018 ด.ช. นภัสรพี   จารุเดชขจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แสงทองวิทยา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63077013 ด.ช. ภวิศนันทร์   ถาวรวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63105015 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา   เทพทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63052004 ด.ญ. เบญญาภา   กฤตยาภิรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญ ธนบุรี 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63076003 ด.ญ. กษิรา มิเชล    เสพย์ธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63030040 ด.ช. ปัณณพัฒน์   คงนคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63051039 ด.ญ. อรุณภัทร    ฝ่ายเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63043020 ด.ญ. เรยา   ไพเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63155052 ด.ญ. ศรุดา   ไพโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63051019 ด.ช. สนธา   ศิริเจริญสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63046008 ด.ญ. เคท ภูษณิศา   เอี่ยนเล่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดาแม่พระ 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63030035 ด.ญ. ธนัญญา    ชูขันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศรีสว่างวงศ์ 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63137025 ด.ช. ณชยันต์   เทพสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63087032 ด.ช. พสิษฐ์   เลิศศิริวรพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปาณยา พัฒนาการ 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63105026 ด.ญ. ชัญญา   ตัณฑวชิระพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63051028 ด.ช. วชรดล   ด่านสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเรียนลูกรัก 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63045008 ด.ช. ณับทอง ปาณชู   ทัคเกอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วัดเขียนเขต 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63097002 ด.ญ. นภัสสรี   สุรักขกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาวิทยาลัย 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63051008 ด.ญ. วราลี   จิตรบรรจง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิต มศว.(ประสานมิตร) 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63079017 ด.ญ. บุณยวีร์   วรรธนภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 93 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 70)
63052027 ด.ช. ธรรม์ธนา   ชาแท่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการศึกษา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63077021 ด.ญ. ปุณณ์พิชญา   เดชมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทศบาลปากพนัง 1 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63085001 ด.ช. ณัฐปพน   สุคนธมาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จิระศาสตร์ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63128094 ด.ช. วีรวิชญ์   หอวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63130018 ด.ญ. ปรัษฐา   แสงสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63106001 ด.ญ. ชาลิดา ฮอลลี่   เมโดวส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63105034 ด.ช. สรรไพบูลย์   ตันโชติกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขจรเกียรติศึกษา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63051025 ด.ญ. ปวริศา   ดำรงค์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63106012 ด.ญ. วรกมล เบ๊ตติน่า   เซเกอร์ส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63045013 ด.ญ. ปรียภัสสรา   ลักษณสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่องสุวรรณวิทยา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63081005 ด.ช. พัชรพล   บุญทาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63105003 ด.ญ. ปานชีวา   บัวเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63105013 ด.ญ. พิจิกา   ชุติคุณากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63087015 ด.ช. สิรวิชญ์   มังกรอัศวกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63046010 ด.ญ. ณัฏฐ์ณริน    เกียรติยาจารย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63052006 ด.ช. วุฒิภัทร   ทองบริบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63026018 ด.ช. นพปภัทร   ศุภสัณฐิติกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 90)
63060027 ด.ช. ภูริคุณ    แก้วสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63044011 ด.ช. กิตติเชษฐ์   บุญประดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลชลบุรี 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63076037 ด.ญ. ปูริดา   พลเยี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63040001 ด.ช. ธีรสิทธิ   มณีงามเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดรุณาราชบุรี 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63036005 ด.ช. จิรภัทร   วงศ์กระจ่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เลขที่ 211 หมู่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63155020 ด.ช. จินต์ดนัย   วรรณพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63105023 ด.ช. กตัณณ์   ศิริยงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63087027 ด.ญ. อัยญาดา   สันติรัตนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63052036 ด.ญ. ณพัชชนันท์   ธัญโภคินเสถียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาซาล 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63076044 ด.ญ. ชุติกาญจน์   อดกลั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63076002 ด.ญ. ปิยาพัชร   บุญศิริโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63087012 ด.ช. กฤษฎิ์ลภณ   สันสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63080045 ด.ช. ธนโชติ   ฌายีเนตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63087013 ด.ช. ยศพันธ์   ออง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กว่างเจ้า 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63028006 ด.ช. คุณกร   ขอประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63128005 ด.ช. มานินพันธุ์   นฤพันธาวาทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63132008 ด.ญ. ธัญณิชา   จันทร์คง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63041008 ด.ช. อัครวัฒน์   กัวตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63076022 ด.ญ. ศุภาชิดา   ธนะกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63076012 ด.ช. ชัยภัทร    วรภูมิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63049001 ด.ญ. ญดา   เกี้ยวฝั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63087028 ด.ญ. จิรชญา   สิทธิเดชพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญ ธนบุรี 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63028014 ด.ช. กันต์พจน์   วสุวิชญะวราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตันติวัตร 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63137022 ด.ช. เดวิด ฌาน บิสโคโช   บาลกวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 107)
63081008 ด.ญ. ภัทร์พิชชา   ประพิณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครราชสีมา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63030020 ด.ญ. ปริยากร   จำเริญสมรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63105007 ด.ญ. ปาณิสรา   เลิศสินขจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63081001 ด.ช. วชิรวิทย์   โกศัลวิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63052047 ด.ช. ณัฐรัชต์   ทองแพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63130014 ด.ญ. ปวริศา   เงาศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63081023 ด.ญ. พิชชาอร   สุพิชญากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63060050 ด.ช. กิตตินันท์    ภารา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63106009 ด.ช. ลี พรพุทธิชัย   อุชเชลโล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63128093 ด.ช. ปรานต์   กาขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63080019 ด.ญ. กชมล   ทวีแสงสุขสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลขอนแก่น 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63087005 ด.ญ. กุลณัฐฐา    จันทร์นฤกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63043121 ด.ช. สุนาถ   อักขระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรมินทร์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63081012 ด.ญ. พัชรพร   บุญทาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63078005 ด.ญ. ลภัชยา   จิตวารินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลภูเก็ต 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63092009 ด.ญ. ธัญญพัทธ์    อภิเนาวนิเวศน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63153012 ด.ช. ก้องภพ   จิตพินิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63080043 ด.ช. กันต์กัญจน์     วิริยพัฒนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 131)
63087020 ด.ช. ณพัศวัชร์   รัตนศิริวิไล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63076033 ด.ช. ชิติพัทธ์   สุขคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พระกุมารร้อยเอ็ด​ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63076014 ด.ญ. แทนลดา   ปิ่นประชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63127015 ด.ช. พรประกาศิต    ชมชื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63046021 ด.ญ. กชพรรณ   ชุมทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อิศรานุสรณ์ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63111027 ด.ญ. ชาคริยา   ช้างสีทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63105021 ด.ญ. จิราภัทร   ทองชุบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63032003 ด.ช. วรวิวรรธน์   ทยาวิวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อุ่นรัก 2 ภาษา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63138001 ด.ช. จิรชยุตม์   อินทร์ฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรียาโชติ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63030055 ด.ช. ณัฐเศรษฐ์   อินกะโผะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63155044 ด.ญ. ณิศา   เหมหีม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63044014 ด.ญ. ภัทรพลี   บุญนิมิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63041015 ด.ช. นันทิวรรธน์   ดีจงเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63046078 ด.ช. เพชรกะรัต   เขียวหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 149)
63030052 ด.ญ. จิณณ์ณิชา   ณ พัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63034023 ด.ช. ชาญญ์   บัดติยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63035050 ด.ช. อัฑฒวิชญ์   ฐิติเดชณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63128048 ด.ญ. ปฤณา   สุนทรวิภาต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63128095 ด.ญ. เกวรินทร์   เกียรติยศนากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63137005 ด.ญ. ศุภิสา   ตั้งตรงจิตต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63080049 ด.ช. จรรยพัฒน์    ศรีชัยปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ็ญบุรี 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63098056 ด.ญ. ธรรมชนก   ชัยเสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยประถม 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63041005 ด.ช. ปิยะ   ทั่งโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63052037 ด.ญ. ปารดา   สิริภาพโสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บ้านเรียนปารดา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63141006 ด.ช. พัชร   จันทร์ปรุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิชัยวิทยา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63080009 ด.ญ. ลัลย์ลลิล   สินธุประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมทนีดลขอนแก่น 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63077026 ด.ญ. โคะโคะมิ   อะคะมะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63092003 ด.ญ. วสุธิดา   รินเกลื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63035034 ด.ช. กิตรวิทธ์    สุวรรณราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ่าการบุญ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63132002 ด.ญ. ชลิดาภา   ศรีวิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63092002 ด.ช. ภูริต   รักสินสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63054021 ด.ช. อิทธิกร    กุลสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รร.อนุบาลอุบลราชธานี 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63034008 ด.ช. ณธรรศ   อุ้ยฟูใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63077009 ด.ญ. ศุธภัชชา    ทับทิมสงวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63044008 ด.ช. ชิณท์ณภัทร   บดีศรีสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63141014 ด.ญ. พรรณภัช   สีดาเลิศทวีชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิชัยวิทยา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63137009 ด.ช. จามีกร   วงศ์สุขเสมอใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63035060 ด.ญ. ชุติกาญจณ์   จันทรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 163)
63049032 ด.ช. พศิน   นิตรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63030011 ด.ช. อาชวิน   อัชฌาบริรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63105008 ด.ญ. ฉัฐศิกาณ์   ทองขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63079011 ด.ช. พนธกร   สุวรรณสาครกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63105019 ด.ช. เตชทัต   อธิกานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Oak Meadow International School 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63077034 ด.ช. ณัฐพัชร์   ตัญจพัฒน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63141019 ด.ช. ฮาริส   อาฮะหมัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิชัยวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63051018 ด.ญ. ศิริพรรณ   จักษุอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดมศึกษา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63034019 ด.ช. จินอุง   มิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มงฟอร์ตวิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63040011 ด.ช. วชิระกุล   โยธาทูน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นารีวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63030021 ด.ช. ศุภณัฐ    วิทูสุรพจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63087004 ด.ญ. พัทธ์ธีรา   สถิตย์พัฒนพงศา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63046020 ด.ช. ธัญ   ทองหนูน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลกระบี่ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63111011 ด.ช. ปิธิพันธ์   วงศ์อารีย์สวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63026019 ด.ช. วชิรวิทย์   สัณห์พานิชกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปิยบุตรศึกษากร 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63141012 ด.ช. วะนิก   โรงสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิชัยวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63052015 ด.ช. ณธรรศ    มาลีวัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63035015 ด.ญ. มีลักษณ์   คำเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ่าการบุญ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63127012 ด.ญ. พรนภัส   แก้วพรายตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63028020 ด.ญ. พรปวีณ์   มิตรเอียด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63132006 ด.ช. ภณ   มุตตารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอแยลวิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 187)
63044025 ด.ญ. ปวริศา   อะโน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63044010 ด.ช. ณัฎฐพล    มรรคไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63030037 ด.ช. กันตธีร์   คิดดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63076031 ด.ญ. ชัญญานุช    วงศ์เวียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63105033 ด.ช. ธนพจน์   ลิ่มทองนพคุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขจรเกียรติศึกษา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63128023 ด.ญ. มนัญชยา   ตรีรัตนเวช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63030022 ด.ญ. ณัฐนรี   อักโขมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห์ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63051003 ด.ช. อชิตะ   ตันเดชานุรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63076008 ด.ญ. พิรานันท์   เฉตระการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบลาร้อยเอ็ด 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63051220 ด.ช. ธนัทสักก์   เตชเอกสิทธิ์พล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญ แผนกประถม 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63087034 ด.ช. ศุภกฤษ   เลียวสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63105029 ด.ญ. ณัฏฐวิรินทร์   ศรีสุข​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63043006 ด.ช. ปุริมปรัชญ์   จันดาวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโฮรี่แมรี่อุดรธานี 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63076042 ด.ช. ธีรดนย์   ภูแทนนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63035009 ด.ช. ภูพิรัญณ์   กังเศรษฐิณาธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่าการบุญ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63141008 ด.ช. ธรากร   หอมนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63123011 ด.ญ. พุฒชาติ   สืบสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63034011 ด.ญ. แคร์ร่า   ลิม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาราวิทยาลัย 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63034002 ด.ช. แมทธิส   เทโบลต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลเชียงใหม่ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 208)
63105012 ด.ญ. กฤติญา   จันทนพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63043005 ด.ช. กิตติ์ธีธัช   พิทักษ์สังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนองบัววิทยายน 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63127006 ด.ญ. ญาณิดา    นาคทรงศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63137002 ด.ญ. รัชญา   พัฒนเศรษฐ์ศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63030059 ด.ญ. พรนัชชา   สุขแก้วมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63105006 ด.ช. ธนัช    พฤกษธัมมโกวิท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63036011 ด.ญ. ตาณ   ไกรสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โพฒิสารศึกษา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63052029 ด.ช. ปณัตถ์   วงศ์ตรีรัตนชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เซนต์คาเบรียล 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63153008 ด.ญ. ภณัฏชกานต์   ศรีปุงวิวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดชาบดินทร์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63081003 ด.ช. เผ่าเทพ   เผ่าละออ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63083004 ด.ช. สุวคุณ   บุตรเชียงคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63035011 ด.ช. สิรวิชณ์   สุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63087026 ด.ช. ณฐภัทร   หวังธนภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เซนคาเบรียล 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 227)
63060052 ด.ญ. ณัชฌนันท์   เกิดขุมทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 240)
63076020 ด.ญ. ธัญญลักษณ์    ยินดีมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 240)
63044027 ด.ญ. ฉัตรปวีณ   เมืองสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลชลบุรี 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 240)
63044019 ด.ช. กันต์ณภัทร   ประสงค์ปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญศรีราชา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 240)
63035037 ด.ช. ณลักษณ์   ลิ้มศิริลักษณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 240)
63128056 ด.ญ. ภรภัทร   เจนกฤติยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 240)
63128032 ด.ช. รุจรวีร์   มาสำราญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 240)
63076023 ด.ญ. สุพิชญา    วงค์กระโซ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 240)
63079005 ด.ญ. ชลิดา   จิตรรุ่งเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญธนบุรี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63036017 ด.ช. ฉัตตพัทธ์   ก๊กมาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิครสองภาษา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63026008 ด.ช. จาฏุพัจน์   คงใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดรุโณทัย 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63079009 ด.ญ. อัญญา   เมธาจิตตานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63041014 ด.ช. จีรพัฒน์   กุลพักตรพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผดุงกิจวิทยา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63105004 ด.ญ. ชญาณิศา   อัทยาศัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63153006 ด.ญ. วรนิษฐา   ไชยศิริโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63083009 ด.ช. เกริกกฤษฎิ์    นามสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63051036 ด.ช. ธาราเทพ   ส่องแสงเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โสมาภานุสสรณ์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63052033 ด.ช. ณชพล   บูรณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดรุณสิกขาลัย 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63076024 ด.ญ. กัญชลิกา    แสนอุ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63052009 ด.ช. นพวรรธน์   พิพัฒน์โชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญธนบุรี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63043008 ด.ช. จิรภัทร   อนันต์วัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสุดา หนองบัวลำภู 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63128083 ด.ช. คณินณัฏฐ์   สังข์ศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63111009 ด.ช. ปุณณพัฒน์   ปริทัศน์ไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63097047 ด.ญ. ปัญญ์วภัส   บุฝ้าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาวิทยาลัย 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 248)
63128053 ด.ช. พีรวิชญ์   กุลชุติสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63076035 ด.ญ. ปิยะนาฎ   จึงสวัสดิ์มีชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมืองร้อยเอ็ด 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63080032 ด.ช. ปฤษฎี   ผิวทองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63049005 ด.ญ. สุเมธิกา   สุภาจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63111007 ด.ญ. นันท์นภัส    พันธุ์เจษฎาธนเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63034001 ด.ญ. กุลริศา   สุทธิอาจ​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลเชียงใหม่ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63080042 ด.ช. ศุภวิชญ์ชา    ลูกจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ็ญบุรี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63030010 ด.ญ. ชญานิศ   บัวศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63054011 ด.ญ. ณัฐพิชชา   พันธะไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63034014 ด.ช. กฤติธี   แอ่นสาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63105014 ด.ช. สุหฤท   หลิมชูตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63105114 ด.ญ. แพรว   นามเกิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขจรเกียรติศึกษา กะทู้ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 264)
63155014 ด.ญ. ณัฐธยาน์   สุทธิตันตยาภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63128028 ด.ช. ณิชพน   พรศิริธนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63046022 ด.ช. ธีรเตชินทร์   มุขนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63034013 ด.ช. สายชล   เมสัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63111015 ด.ญ. อนัตตริญา    พวงสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63035056 ด.ช. ธนภัทร   จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63155046 ด.ช. กฤษกร   สุริเยนทรากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63030014 ด.ช. ไกรศิรศักดิ์   ตรังคานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แสงทองวิทยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63076028 ด.ญ. อุสิชา   อึ้งปิติกรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบร้อยเอ็ด 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63128059 ด.ช. ภัทรชนน   โหมดสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63030038 ด.ช. ธีธัช   เจริญศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แสงทองวิทยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 276)
63092005 ด.ญ. จิรภิญญา    ตริยางกูรศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63128103 ด.ช. ณัฏฐนันท์   ภาณุสิทธิโสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63076043 ด.ช. อภิวิชญ์   อนันทวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63035001 ด.ญ. ปัณฑชนิต   สอนตน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บ้านเรียนพุทธิปัญญา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63087022 ด.ช. ณชพล   จงเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63105025 ด.ญ. โบอา   ชาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63054017 ด.ญ. อัยดา   พูลดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลอุบลราชธานี 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63035012 ด.ช. ภูฉัตร   ศรีวนิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63137013 ด.ช. อัครพนธ์   อิสรานานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63041003 ด.ช. ณฐกร   ภูมิชัยศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63049029 ด.ญ.  ฑิมพิกา    อินทรนัฏ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรภพวิทยา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63055015 ด.ช. ชยพัทธ์   สุขจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มารีย์แก้งคร้อ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 287)
63030027 ด.ญ. ชยพร   บุญมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห์ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63030024 ด.ช. วรา   ชัยเลิศวรางค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แสงทองวิทยา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63106014 ด.ช. ภคินท์   ชัยวิชญชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63060019 ด.ญ. ชัยรัมภา    คงหอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63092012 ด.ช. ฌานธีร์    อุ่นแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63107043 ด.ช. เกื้อพงศ์   ดีรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63055007 ด.ญ. จุฑามาศ   มณีรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63051030 ด.ญ. สุภาทิพ   เขียวสด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63046023 ด.ญ. ทิพย์อัณณ์   อริยวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลกระบี่ 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63127009 ด.ช. รัชยุทธ    เกียรติยศเฟื่องฟู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63076010 ด.ญ. ณฐอร    ภาคมฤค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63111001 ด.ญ. อภิชญา   ทับทิม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 299)
63076029 ด.ญ. เนตรสิตางศ์    มีศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63043019 ด.ช. ภควินท์   พรมโยธา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63081009 ด.ญ. เขมจิรา   นิลเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครราชสีมา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63030056 ด.ช. สืบทัศน์   รัตนวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลสตูล 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63138024 ด.ช. จักรภัทร   หรั่งทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรียาโชติ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63155009 ด.ญ. ธนัชพร   วราภิสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63030001 ด.ช. ปวรุตม์   รัตนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63096005 ด.ช. ทศพร   วงศ์วิทยานันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พาณิชสงเคราะห์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63080031 ด.ช. ธรรมวิชญ์   โรจน์ธรรมรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม(มอดินแดง) 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63137059 ด.ช. ชินณพัฒน์   พูนศักดิ์ชัยเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63111008 ด.ญ. กมลพร   ทองมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63030033 ด.ญ. ณัชชา   นันทสาโร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ธิดานุเคราะห์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63153003 ด.ช. วัชรพล   บุญเพ็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63111010 ด.ญ. กุลรดา   พรชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63096003 ด.ญ. ธนิษฐา   ผุดผ่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พาณิชสงเคราะห์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63041032 ด.ญ. กุลิสรา   ทองศาสตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๒ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63052016 ด.ญ. ภารดี   ภานุทัศนาภร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อัสสัมชัญธนบุรี 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 311)
63051016 ด.ช. บุลภัทร   จันทพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โชคชัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63080021 ด.ญ. มนปรียา   ไชยชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลขอนแก่น 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63106008 ด.ญ. สิริกร   สุขเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63141007 ด.ญ. มณีญาภา   สุขจิตภิญโญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิชัยวิทยา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63060005 ด.ญ. ปิ่นปินัทธิ์    รักษาชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63045009 ด.ช. อาสาฬ   สิทธิวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63128013 ด.ช. ชวิศ   กสิวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63077031 ด.ญ. ปณตพร   โสะพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63081013 ด.ญ. ปริยากร    โคตรศาลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63030039 ด.ญ. ปุณยานุช   วชิรแพทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63049008 ด.ญ. ปิยาภรณ์   ศรีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรภพวิทยา 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63097001 ด.ญ. ณปภัสร์   ลิ้มเพียรชอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 328)
63077030 ด.ญ. ธัญญรัตน์   คุ้มปิยะผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศรีธรรมราชศึกษา 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 340)
63126011 ด.ญ. ชนาภัทร   จินตนาเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 340)
63052024 ด.ช. ปริญถ์   สิมพลิพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 340)
63138012 ด.ญ. พิฎชญามญธ์     โล่สัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 340)
63126008 ด.ญ. พิชาพัชร์   ชวนันท์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 340)
63128062 ด.ญ. สรัญญา   วรจิตติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 340)
63036002 ด.ช. ธราทร   ทองนิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลนครสวรรค์ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63049020 ด.ญ.  ณัฐวรา    ไผ่ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรภพวิทยา 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63078001 ด.ญ. วริศรา    จินดาพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63030054 ด.ช. มหาสมุท   เจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แสงทองวิทยา 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63030034 ด.ญ. พิชชามญธุ์    ทิพย์ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ธิดานุเคราะห์ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63126030 ด.ช. ปองคุณ   มีรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมป์) 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63137028 ด.ช. ธนันชัย   เจน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63128036 ด.ญ. นริดา   กิจมั่งมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63087014 ด.ช. พิชญพล   มังกรอัศวกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63040013 ด.ช. ภูมิวัฒน์   อุฑารสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์​วิเทศนครปฐม 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63137008 ด.ช. ณิชพน   วงศ์สุขเสมอใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63128106 ด.ช. พิชยะ   ศิริสมหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63128099 ด.ช. ธนเดช   ฉันทตุลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 346)
63049009 ด.ช. ธนกฤติ   อิทธิวัฒน์กรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรภพวิทยา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 359)
63096008 ด.ช. ธัชธรรม์   เฟื่องวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พาณิชสงเคราะห์ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 359)
63128064 ด.ช. นภพล   เกตุอุบล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 359)
63054009 ด.ช. พรหมพิริยะ   สืบพรหม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลอุบลราชธานี 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 359)
63043016 ด.ช. ธีรธรรม์   นิคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาปัญญา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 359)
63035051 ด.ช. นฤทธิ์   สงนรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 359)
63130008 ด.ญ. ธันยา   รัตนะจินดาพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 359)
63111023 ด.ญ. กรวรรณ   จันทร์สุภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 366)
63106016 ด.ช. ปารย์มนัส   อัตถไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 366)
63034022 ด.ช. พสิษฐิ์   สวรรณยานุกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 366)
63098055 ด.ญ. ยลพัชร์   เสียงสิบชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 366)
63035055 ด.ญ. สุพิชฌาย์   แรตทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 366)
63081015 ด.ช. ปัณณวิชญ์   วิจิตรเสถียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลูกปัญญา 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63036022 ด.ช. กวินทัต   สุราฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63080025 ด.ช. อัคคพร   เถื่อนมูลแสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63126002 ด.ช. ศิวรัตน์   อินพาเพียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63049027 ด.ญ.  ปาณิสรา   เนียมทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ ) 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63041011 ด.ช. พันศักดิ์   สร้อยสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อัสสัมชัญธนบุรี 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63052040 ด.ญ. ณิชนิตา   แก้วชม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่ายประถม) 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63060013 ด.ญ. ชนัญชิดา    พลสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63035042 ด.ช. วีรวิชญ์   สิงหพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63111031 ด.ช. ชัชพิมุข   เข็มเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63087030 ด.ญ. อิสรีย์   วงศ์กาญจนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63076001 ด.ช. กิตติภณ    เจริญอาจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 371)
63034020 ด.ญ. จิตติภัสร์   เตชะกฤตธีรนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63051021 ด.ญ. วาราดา   สุวรรณสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63155012 ด.ช. พลณกฤต   เตชะภาคินสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63079003 ด.ญ. ศิริภัสสร   แก้วมั่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สารสาสน์วิเทศประชาอุทิศ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63111016 ด.ญ. ณัฐนิชาวดี    ยอดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63028009 ด.ญ. พชรมณฑ์   โสภิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รัตนศึกษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63041004 ด.ช. อริญชย์วิธน์   พิมพะกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63035023 ด.ช. ธนาวุฒิ   เกตุปั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ่าการบุญ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63044016 ด.ญ. พิชญา   ทองเงา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร. อนุบาลชลบุรี 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63030068 ด.ญ. หรรษนันท์   บูรพิสุทธิธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมานะศึกษา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 383)
63041030 ด.ญ. ชาคริยา   ทิพย์ไสยาสน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63030019 ด.ญ. อนัญญา   รัตนอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สุวรรณวงศ์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63076045 ด.ช. พงษ์นเรศ    เฉตระการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลร้อยเอ็ด 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63040002 ด.ช. ตฤณภัทร   พานิชเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อุดมวิทยา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63030005 ด.ญ. สุภาวดี   ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63081020 ด.ญ. รมิดา   อินทปัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุขานารี 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63060040 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา    แก้วเนิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63030032 ด.ช. เปรมปรีดี   ปรีชาวุฒิเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านสุไหงโก-ลก 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63030064 ด.ญ. นภัสญาณ์   อนุชาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศรีสว่างวงศ์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 393)
63036004 ด.ญ. กันต์ฤทัย   เต่ามี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63032010 ด.ช. กานติพันธุ์    สุวรรณรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธิดาแม่พระ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63060029 ด.ญ. ภชสร    ตรีไวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63044004 ด.ช. ภูมิภัทร   เป็งโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63128068 ด.ญ. นัยณชนก   ธาดาตั้งสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63055003 ด.ช. พงษ์วริษฐ์   จัตุรัสตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63153013 ด.ญ. พิมพ์รำไพ   จันตอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดชาบดินทร์ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63087024 ด.ญ. ณฐา   นิตยพิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63052045 ด.ญ. ลภัสรดา   ลีลาองอาจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63123003 ด.ญ. นภัสสรณ์   โยธาประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63060003 ด.ช. รัชพล    รักศรีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63111029 ด.ญ. ปวริศา   ผาสุริวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63105024 ด.ญ. พรชนิตว์   คงรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63055001 ด.ญ. สุภณิดา   ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 402)
63123030 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ   ชัยดิลกพัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 416)
63054015 ด.ญ. กวินธิดา   สิ้นภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 416)
63052014 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   บุญนาคค้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประสาทวิทยานนทบุรี 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 416)
63076007 ด.ช. ภคพล    วงค์นาศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 416)
63035032 ด.ญ. ปราณดา   แสนแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 416)
63080005 ด.ช. Napatchara   Rattanakingtham ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มหาไถ่ บ้านน้อย สามเหลี่ยม 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 416)
63123014 ด.ญ. วิรัลพัชร   พาระบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 416)
63155027 ด.ญ. พิมพรพรรณ   สุวรรณรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63128050 ด.ญ. ปุณิกา   ทองประกอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63111012 ด.ญ. ณพัส   ศรีนันทากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63080046 ด.ช. ทรัพย์ศิริ   ศิริเกษมทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63079002 ด.ช. คุณภัทร   แก้วประพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63060031 ด.ญ. เด็กหญิงมนรดา   เพชรชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63111004 ด.ช. ศุภวิชญ์   บุญสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63035038 ด.ช. ณัฐพัฒน์   บางระพิมลพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63128081 ด.ญ. บัวบุษรา   ทรัพย์เกิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63155006 ด.ญ. พรภมล   เตชะภาคินสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63155015 ด.ญ. พิชญาภร   เตชะภาคินสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63106011 ด.ช. เกียรติธนากร   สุขเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63126036 ด.ช. พชร    อิสสระพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63087033 ด.ช. ภาคิน   จันวรเมธ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 423)
63155023 ด.ญ. พมลภร   เตชะภาคินสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 437)
63035004 ด.ญ. วรัชญ์ศรา   กังเศรษฐิณาธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่าการบุญ 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 437)
63087010 ด.ช. ภูริบถ   นิติชาคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 437)
63123028 ด.ญ. พัชรวธิดา   อนุกูลเรืองกิตติ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 437)
63126017 ด.ช. อภิภู    ภัทโรวาสน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูถัมภ์) 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63049004 ด.ช.  ไชยกฤต    จันทน์เกษร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรภพวิทยา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63055011 ด.ญ. อรุณภัสร์   หลักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63035019 ด.ญ. กอบกาญจน์   ไพศาลสุขวิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63030042 ด.ช. นะโม   วงศ์ศรีเสลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63053009 ด.ช. ปวัตร   วุฒิอดิเรก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บ้านสันกลาง 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63111017 ด.ช. บรินทร   หอมจันทร์กล่ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63092014 ด.ช. พงศ์พล    ใบสุขันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63128052 ด.ช. ธีรัตม์เดชา   พงศ์รัตนเดชาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63044001 ด.ช. กฤตานนท์   สมหวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อัสสัมชัญศรีราชา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 441)
63110002 ด.ญ. ชณานิศ   เข้มแข็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เอื้ออำพน 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 451)
63155041 ด.ญ. วรรณวริน   จันทร์ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 451)
63052031 ด.ช. ธรรมปพน   เหล่าก่อเกียรติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์คาเบรียล 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 451)
63126035 ด.ญ. ณัฏฐนันธ์   ชลธาร์นนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 451)
63076027 ด.ช. พีรวิชญ์    สิริพาณิชยกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 451)
63080038 ด.ญ. กานต์สินี   พืชผักหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มารีย์แก้งคร้อ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 451)
63111028 ด.ญ. ณิชาพรรณ   โมพัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 451)
63036016 ด.ญ. ลภัสรดา   ฤทธิ์เทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โพฒิสารศึกษา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 451)
63155050 ด.ญ. ปาลิกา   ลือพัฒนสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 459)
63035039 ด.ช. ปธานิน   ทรงประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 459)
63030062 ด.ญ. ณธิดา   สืบประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสตูล 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 459)
63128057 ด.ญ. ลักษิกา   สจิรวัฒนากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 459)
63045001 ด.ญ. สิรวิมล   ตั้งปกาศิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 459)
63128022 ด.ช. ญาณวุฒิ   ประสิทธิ์สนธิศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 459)
63041020 ด.ช. ปัณณธร   จารีรัตน์ชัยกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 459)
63128043 ด.ช. เอกวิณ   ศิรนานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 466)
63055006 ด.ญ. มนัญชยา   บูรณะชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 466)
63040004 ด.ช. พีรวิชญ์   ฐิติวณิชยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 466)
63128047 ด.ช. ปวริศ   ไพรัชเวทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 466)
63155017 ด.ญ. ชีวาพร   เจี้ยงเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลวิทยา 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63035006 ด.ญ. วรัชญ์พีรฎา   กังเศรษฐิณาธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่าการบุญ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63055010 ด.ช. คริษฐ์   แทนสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลบ้านเด็กดี2 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63138008 ด.ญ. นภัสนันท์    พนธารา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63128034 ด.ญ. อริยา   เซี่ยงโหล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63076013 ด.ญ. ณัฏฐนันท์    วิจิตขจี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63137024 ด.ช. พีร์ฬาธร   ส่งแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63081024 ด.ช. นราวิชญ์   วงศ์ธนากิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมธาพัฒน์ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63130002 ด.ญ. รดา   ทรัพย์ทองคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 470)
63081007 ด.ช. จิรร์นาตินน์   เวชนาวินท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลูกปัญญา 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 479)
63035044 ด.ญ. ธนวรรน   ศรีลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 479)
63107020 ด.ช. กิตติพัทธ์   ดำพลงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 481)
63030045 ด.ญ. ฟ้าใส   หลักเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พลวิทยา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 481)
63128066 ด.ญ. ภิญญ์ธนัตดา   องค์วงศ์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 481)
63081010 ด.ญ. เจียระไน   เทพรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลูกปัญญา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 481)
63040012 ด.ญ. เพชรพณิตตา   สัมมากสิพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 481)
63051001 ด.ช. ภัทรดนัย   ทะวะดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 486)
63111014 ด.ช. พรรษิษฐ์   แนขุนทด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 486)
63110013 ด.ญ. พิรญาณ์   ฉิมสอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภูบดินทร์พิทยาลัย 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 486)
63035040 ด.ช. กฤติภัทร   อิ่มกระจ่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 489)
63052017 ด.ญ. อนาวิลา   จันทรุไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 489)
63106004 ด.ญ. วรกร   ศักดิ์ศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 489)
63055012 ด.ญ. พิมพ์ณดา   บุษยะจารุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 489)
63030053 ด.ช. ภาคิน   เส็มยามา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 489)
63035045 ด.ช. ธนเดช   ยอดนิล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 489)
63036012 ด.ช. ยศพัทธ์   พูลศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 495)
63030012 ด.ญ. ญาญิศา   ศีลตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 495)
63132004 ด.ช. แทนภูมิ   เจริญเลิศธนกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 495)
63128071 ด.ญ. ฐิติชญา   ธิติวิรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 495)
63051038 ด.ญ. รติมา   บุญเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 495)
63153026 ด.ช. ภคพล   เทียนบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 495)
63106010 ด.ญ. ณภัทร   ช่วงโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 495)
63111022 ด.ช. อภิรัฐ   ประจันเขตต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 502)
63055005 ด.ญ. กานติมน   ตังอำนวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 502)
63035005 ด.ญ. ณรัชญา   ทองวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 502)
63106005 ด.ช. กรณ์พงษ์   พงศ์สุพพัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 502)
63080040 ด.ช. กฤตกร   ชนะหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ็ญบุรี 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 502)
63111030 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์   นอกพุดซา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 507)
63153007 ด.ช. วรเวช   ปรางวิรุฬห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 507)
63054019 ด.ญ. ธัญญาพร   วงค์ภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เขมราฐบ้านใต้ 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 507)
63153019 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์   แสวงหาทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดชาบดินทร์ 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 507)
63060025 ด.ญ. กชพรรณ   บัวจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 507)
63107041 ด.ญ. พรพิรุฬห์   ดีรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 507)
63035058 ด.ญ. นัชชา   วิริยานุกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ่าการบุญ 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 507)
63107012 ด.ญ. ธธรา   วาวแวว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 507)
63155051 ด.ญ. นภัสวรรณ   เสนุภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยา 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 515)
63110009 ด.ช. สิรวิชญ์   รัตนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภูบดินทร์พิทยาลัย 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 515)
63128014 ด.ช. ทีฆทัศน์   สุธัญญารักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 515)
63138022 ด.ญ. สุพิชญา     สิงห์หา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 515)
63077002 ด.ช. ศุภวิญญ์   จงมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 515)
63080022 ด.ช. ภูมิรวิชญ์   อึ้งประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 520)
63087011 ด.ช. ณัฐรณ   งามไพบูลย์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 520)
63128004 ด.ญ. ภคิณีนนท์   ภัทรธางกูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 522)
63155030 ด.ญ. ณัฏฐ์ภคนันท์   ทองอำพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 522)
63155037 ด.ช. ปิติภัทร   ละอองแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 522)
63051035 ด.ช. ธีรภัทร์   เพชรประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 525)
63060041 ด.ช. พงศกร   แซ่เที่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทศบาลวัดชัยชุมพล 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 525)
63155032 ด.ญ. วรรณนิษฐา   หยูทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 525)
63087006 ด.ญ. สิตานัน   เธียรกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 525)
63155004 ด.ช. นพธนพล   ใจโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 525)