Thailand English Speech Contest

โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

กำหนดการการแข่งขัน

ระดับชั้น ปิดรับสมัคร ชำระเงิน/แก้ไขข้อมูล การส่งวิดีโอ ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
ประกาศผลคะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ระดับชั้นปฐมวัย อ.3 30 สิงหาคม 2567 6 กันยายน 2567 6 กันยายน 2567 7 กันยายน 2567 21 ตุลาคม 2567 20 พฤศจิกายน 2567
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 30 สิงหาคม 2567 6 กันยายน 2567 6 กันยายน 2567 7 กันยายน 2567 21 ตุลาคม 2567 20 พฤศจิกายน 2567
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 30 สิงหาคม 2567 6 กันยายน 2567 11 กันยายน 2567 12 กันยายน 2567 28 ตุลาคม 2567 20 พฤศจิกายน 2567
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 30 สิงหาคม 2567 6 กันยายน 2567 11 กันยายน 2567 12 กันยายน 2567 28 ตุลาคม 2567 20 พฤศจิกายน 2567
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 2 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 10 สิงหาคม 2567 20 กันยายน 2567 7 ตุลาคม 2567

การส่งไฟล์ VDO

ผู้สมัครแข่งขันต้องทำการสมัครและชำระค่าสมัครให้เสร็จเรียบร้อยก่อนส่งคลิปวิดีโอพูดสุนทรพจน์ สามารถส่งคลิปวิดีโอและเอกสารยืนยันตัวตน (ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียน หรือสูจิบัตร) ผ่านช่องใดช่องทางหนึ่งดังนี้

1. ผู้สมัครสร้างช่องยูทูปแล้วส่งลิงก์คลิปวิดีโอมาทางระบบการส่งคลิปวิดีโอ

2. ผู้สมัครสร้างช่องยูทูปแล้วส่งลิงก์คลิปวิดีโอมาทาง Email: tesc.speech@gmail.com และแจ้งชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียนและหลักสูตรที่เรียน ณ ปัจจุบัน

3. ผู้สมัครสร้างช่องยูทูปแล้วส่งลิงก์คลิปวิดีโอมาทางไลน์ไอดี tescthailand และแจ้งชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียนและหลักสูตรที่เรียน ณ ปัจจุบัน

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องสำรองคลิปวิดีโอไว้ที่เครื่องอุปกรณ์ของตน เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดกรรมการไม่สามารถเปิดดูคลิปวิดีโอเพื่อประเมินผลคะแนนได้

คำชี้แจงการสมัคร

1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว

2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการแข่งขัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยืนยันข้อมูล] และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

5. การชำระเงินค่าสมัครสามารถชำระได้ 2 วิธีคือ
     1. ชำระผ่านการ Scan QR Code
     2. การโอนค่าสมัครเข้าบัญชีเลขที่ 102-1-80082-8 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย)
และเมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินที่ไลน์ไอดี tescthailand

6. การจัดส่งเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ทางโครงการจะจัดส่งไปยังสถานที่ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น
     6.1 กรณีการจัดส่งที่บ้าน หากทางบริษัทขนส่งไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากโทรแล้วไม่มีผู้รับสาย, ไม่มีคนรับพัสดุ หรือเหตุอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ ผู้รับต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่เอง
     6.2 กรณีจัดส่งที่โรงเรียนต้นสังกัด หากทางบริษัทขนได้ดำเนินการจัดส่งแล้ว แต่ไม่พบพัสดุ หรือเหตุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของโครงการฯ ผู้รับต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่เอง

7. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าสมัครทุกกรณี หากพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของทางโครงการฯ

ข้อควรระวัง

1. ข้อมูลที่ใช้ในการออกเกียรติบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อโรงเรียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระดับชั้นเรียน จะต้องกรอกให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน

2. หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะเป็นของผู้สมัครเอง และกรอกให้ถูกต้อง เนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขได้

3. ที่อยู่ในการจัดส่งรางวัลจะต้องกรอกให้ชัดเจนและถูกต้องเท่านั้น เนื่องจากหากเกิดกรณีพัสดุสูญหายหรือตีกลับ ผู้รับจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่เอง ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุสูญหายหรือตีกลับ

4. กรุณากรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เนื่องจากจะมีผลต่อความถูกต้องของเกียรติบัตร หากมีข้อผิดพลาด กรุณาแก้ไขก่อนวันปิดรับสมัครเท่านั้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้ที่ https://www.taccontest.com/tesc/edit