• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

คนเก่งของเรา

Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 1)

Untitled Document
เด็กหญิงกันติชา ปัจฉิมกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชาย วชิรวิชญ์ จรเด่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายเจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายกิตติพิชญ์ ทองจับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกวดวิชาอิงสุดาติวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธีรัช ธาตวากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภีรนันทน์ วัฒนชีวโกศล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายศุภฤกษ์ ศิวิลัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนันทพัทธ์ วิวัฒน์คุณูปการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธิติ ตั้งสุณาวรรณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึก

เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงนิชชิตา ตั้งสถาพร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงสิริกัญญา จงประเสริฐกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบตันติโกวิทบำรุง ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงแววปราชญ์ ตันติภูริพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธัชธรรม ธรรมใจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปุณิกา หอบรรลือกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอภิชญา กลับดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปวันพัสตร์ ชินชัยพงษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงนัฎ อนุสารสุนทร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนภวฤณ สุภธีระ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายเสฏฐวุฒิ ขันทสีมา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภูมิพัฒน์ สันติภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายโรเบิร์ต เจริญ แบตตี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นาย อัจฉริยะ คำจารึกวงศกร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงทรรศิดา ตันประเสริฐ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Northern English Contest (NEC ครั้งที่ 2)

เด็กชายวิชธนินท์ จอนสมจิตร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนันทพัทธ์ วิวัฒน์คุณูปการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์ เทพสุวรรณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตนปลาย

เด็กชายชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธารา ทิพย์พยอม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงธัญธิพัช บุญธีรารักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายวริศ เลิศทัศนีย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ไพบูลย์ทรัพย์สิน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงนัทธมน เอี่ยมศรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภูมิพัฒน์ สันติภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอัจฉริยะ คำจารึกวงศกร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพีรทัต กฤษณะประกรกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศุภพล สุรพลชัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมึกษาตอนปลาย

นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมึกษาตอนปลาย

Northern English Contest (NEC ครั้งที่ 3)

เด็กหญิงฐิตารีย์ อนันตรัมพร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวเฉียว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภูษณิศา พงษ์ดารา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายภณ มุตตารักษ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงพชรมน วิรยศิริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปราณปริยา ศรีนวล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายวรปรัชญ์ เนียมหุ่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายธนกฤต แก้วจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวธัญธิพัช บุญธีรารักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปรัชญ์ คนสูง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Untitled Document

Northeastern English Contest (NEEC ครั้งที่ 2)

เด็กหญิงภีรนันทน์ วัฒนชีวโกศล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายเคเด้น แดเนียล เอเบิล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกันติชา ปัจฉิมกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงเอมิเลีย น้ำฟ้า โยฮันซั่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายศีละส์ เบ็พพ์เลอร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายพลภัทร องอาจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงธริตา โศภิษฐิกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปุณิกา หอบรรลือกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงธัญรดา สุมานนท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนภวฤณ สุภธีระ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพัชรีย์ เมธาถิระสวัสดิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอนัชชา มีถม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Northeastern English Contest (NEEC ครั้งที่ 3)

เด็กหญิงกฤชอร เปานาเรียง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายสุนาถ อักขระ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรมินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสุภัณฑิรา อินทนาม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณัญศศรณ์ มงคลโภคทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวิน ธรรมโหรา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายจิรัฏฐ์ หนองผือ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงชลิตา กำแพงทอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอัยยาริณณ์ ช้างสาร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น