• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

ตรวจสอบผลคะแนนสอบ

Untitled Document

ผลคะแนนสอบ

การการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3

Untitled Document

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

   

คำชี้แจง

1.   หลังจากประกาศผลคะแนนสอบแล้วผู้ที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

***ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564***

หรือแจ้งข้อมูลที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
Untitled Document
รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ฃั้นเรียน โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
63016032 ด.ญ. นิรินธนา   อึ้งอุดรภักดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นารีนุกูล 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1
63094072 นางสาว พิมพ์เนติ   ไพบูลย์วงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 94 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63016039 ด.ญ. อัยยาริณณ์   ช้างสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 94 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63100072 ด.ช. วีรากร   ระวีกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 93 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4)
63009055 ด.ช. จารุเดช   เชิดโกทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อุดรพิทยานุกูล 92 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 5)
63016040 ด.ช. ศุภณัฐ   เหลืองรุ่งโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เบ็ญจะมะมหาราช 91 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6)
63010039 ด.ช. พัทธนันท์   ชิตทรงสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63100094 ด.ญ. อชิรญา   กุลโรจนวรากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63094067 ด.ช. เมธีพัฒน์   วลัยเสถียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63094070 ด.ญ. ณัฏฐากมล   วัคคุวัทพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 10)
63016033 ด.ช. ณฐกร   สมิธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นารีนุกูล 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 10)
63016031 ด.ช. ภูมิใจ   ชนะกิจวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นารีนุกูล 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 10)
63010042 ด.ช. โรจนัสถ์   สินธุนันท์สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีศึกษา 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 13)
63094062 ด.ช. พงษ์ตะวัน   คล้ายสุบรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ราชสีมาวิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 14)
63009040 ด.ช. ชีวธันย์   มหาปัญญาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดอนบอสโกวิทยา 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 14)
63010035 ด.ญ. กัญญาสิริ   ลิมเรืองรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 14)
63100071 ด.ช. ตฤณกร   หมั่นกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 17)
63100092 ด.ญ. ญาณินท์   แก้วโบราณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยม) 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 18)
63013047 ด.ช. มกรธวัช   กุลัดนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 19)
63062023 ด.ช. โชติจิรัสย์   กีรติรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 19)
63065001 ด.ญ. ศิริพิชญ์    ชัยบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 19)
63094050 ด.ญ. เอมมิตา   ขาวหมื่นไวย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 22)
63062018 นางสาว อันธิยาภัทร   เตชะธนสารสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 22)
63100079 ด.ช. รัชภูมิ   จำปามูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 22)
63062024 นางสาว อาริยาพัชร   เตชะธนสารสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 22)
63065016 ด.ช. ภูดิท   นิ่มมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัญจดี 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 26)
63009035 ด.ญ. ลลิตา   ฟ้ากระจ่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดอนบอสโกวิทยา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 26)
63094054 ด.ช. นิธิรุจน์   อโณทัยไพบูลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 28)
63094058 ด.ช. ไอศูรย์   สุขสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บุญวัฒนา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 28)
63065011 ด.ช. อชิรวัชณ์   เตชะธนสารสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 30)
63009034 ด.ญ. ณิชาพัฒน์   อึ้งอารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 30)
63094051 ด.ช. ธราเทพ   คงทวีเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชสีมาวิทยาลัย 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 32)
63062030 ด.ญ. ณัฐชนน   ชนะวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 32)
63016036 ด.ญ. ศศิภัค   มหาดิลกรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบ็ญจะมะมหาราช 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 34)
63009037 ด.ญ. ชญาดา   วิสุทธิรัตนมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 34)
63100080 ด.ญ. จิดาภา   อาภรณ์รัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 34)
63094073 ด.ช. ชินบวร   ไพบูลย์วงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 34)
63100084 ด.ญ. อรชพร   ชัยบัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 38)
63094052 ด.ช. กฤตภาส   ขวัญเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุรวิวัฒน์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 38)
63009053 ด.ช. รพีพงศ์   อภิรัตน์วรากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 38)
63013036 ด.ญ. ชนัญชิดา   เลอมานกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุรวิทยาคาร 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 41)
63009051 ด.ช. ฉัตรเพชร   เตียวศิริทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 41)
63013110 ด.ช. ภูผา   กิตติคุณากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สิรินธร 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 41)
63062019 ด.ช. อัครวิทย์   เกียรติก้องชูชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 41)
63094082 ด.ช. ปองภพ   แสงสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชสีมาวิทยาลัย 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 45)
63013072 ด.ญ. วรพิม   ม่วงพลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 46)
63013114 ด.ญ. ณิชาภัทร   กลางประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สิรินธร 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 46)
63013116 ด.ญ. พรปวีณ์   สาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สิรินธร 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 48)
63100076 ด.ญ. ญาณิศา   สุวรรณศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 48)
63094083 ด.ญ. ธวัลรัตน์   ฤทธิพรไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรนารีวิทยา 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 50)
63094049 ด.ช. ฉัตรดนัย   ธงชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 50)
63062022 ด.ญ. ปริญญปัญญ์ธิดา   เถาดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 50)
63100087 ด.ญ. นันท์นภัส   เตากล่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63013115 ด.ช. คณินนัฐ   ไพรลือชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บุรีรัมย์พิทยาคม 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63100082 ด.ช. ปาร์ณัท   สิงธพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63100108 ด.ญ. พิชชาภา   ประไพวรรณ์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอนแก่นวิทยายน 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63016035 ด.ช. ธนกฤต   ฉัตรอมรวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีสิริเกศ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63100068 ด.ช. นภัสรพี   คำปลิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 58)
63065015 นาย หิรัญนนท์   มิลินคณาพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัญจดี 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 59)
63062027 ด.ช. พงศวุฒิ   เกียรติก้องชูชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 60)
63065002 ด.ช. ณัฐภัทร   อาชีวกุลมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 61)
63065006 ด.ญ. ณัฐกฤตา   หิรัญวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 61)
63016034 ด.ญ. อนุธิดา   กาลจักร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบ็ญจะมะมหาราช 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 61)
63013112 ด.ช. ปวเรศร์   ไหว้พรหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สิรินธร 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 64)
63062035 ด.ช. ณัฐภูมิ   บุญทัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีชัยภูมิ 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 64)
63013091 ด.ญ. วัชราวลี   ตั้งพรรณวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 64)
63094066 ด.ญ. พรปวีณ์   ไชยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารีย์วิทยา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 67)
63062029 ด.ช. ภูริวัจน์   ศุภกิจธนทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สตรีชัยภูมิ 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 67)
63013078 ด.ญ. ชินาริ   กาญจนรุจวิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 67)
63094079 ด.ช. ศุภณัฐ    สีรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 70)
63009044 ด.ญ. จันทรวิมล   ขุนเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 70)
63094063 ด.ช. พงศ์พีระ   เลิศสีมาพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 70)
63010038 นางสาว ศิรินภา   วงศ์อาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อนุกูลนารี 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 73)
63013064 ด.ญ. ธัญจิรา   โสนาพูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 73)
63013063 ด.ช. ปฐพ์วรรธก์   สถิตอุตสาหกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธร 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 73)
63065009 ด.ช. ณัฐนนท์   อาชีวกุลมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 73)
63062025 ด.ช. ธนกฤต   จัตุนวรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 77)
63009036 ด.ญ. นงนภัส   เอ็งอุทัยวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุดรพิทยานุกูล 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 77)
63062020 ด.ช. คณพศ   แทนสันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 79)
63094059 ด.ญ. พิมพ์ชนก   จึงสวัสดิ์เมธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 79)
63062028 ด.ช. กานต์ธัช   ภักติยานุวรรตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 79)
63100069 ด.ญ. ธนพร   ภาระพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 79)
63100078 ด.ช. ศัพธนา   เจริญสกุลดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 83)
63009039 ด.ญ. ชนม์นิภา   เพ็งบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 83)
63010040 ด.ญ. กชพร   สุขเพสน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีศึกษา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 83)
63010036 ด.ญ. ศิญาดา   กัญญาคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 86)
63013046 ด.ญ. ฐิติรัตน์   ขันอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 86)
63062036 ด.ญ. ธัญพร   ธนิทธิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สตรีชัยภูมิ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 88)
63062026 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์   อมรชัยกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 88)
63013093 ด.ช. สิรภพ   ดอนหมั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 88)
63094060 ด.ช. ธีระ   แซ่เฉิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชสีมาวิทยาลัย 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 91)
63100106 ด.ญ. ปุณยนุช   จันทร์เทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประถมปรีดาภรณ์ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 91)
63094068 ด.ญ. มนิณดาว์   เตชะทวีกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรวิวัฒน์ 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 91)
63100074 ด.ช. พัทธดนย์   คำปลิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 94)
63013113 ด.ญ. จิรัฏฐ์สุภา   สุทธิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สิรินธร 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 94)
63009054 ด.ญ. ธัญสินี   แสงเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สกลราชวิทยานุกูล 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 94)
63094084 ด.ช. บดินทร์   ธีรานุพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 94)
63013074 ด.ช. วรากร   มณีอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 98)
63013051 ด.ช. พชร   นามนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 98)
63013045 ด.ญ. ฐิติรัตน์   บุญอุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 98)
63065005 ด.ช. นทีกร   ปรมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญจดี 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 101)
63013088 ด.ญ. เบญญาภา   ตรงใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 102)
63013037 ด.ญ. อัญญา   ไพเราะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 102)
63013052 ด.ญ. สิริกร   ชาติอิศรานุวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธร 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 104)
63013057 ด.ญ. ชบา   ฮาเวิร์ธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 104)
63062033 ด.ช. สาธิต   กระแสบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 104)
63013104 ด.ช. ธีรพัฒน์   จรัญศิริไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 104)
63065012 ด.ญ. ฐิติวรกานต์   คีรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปัญจดี 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 108)
63065003 ด.ญ. ชนิกานต์   บัวบาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัญจดี 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 108)