• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

ตรวจสอบผลคะแนนสอบ

Untitled Document

ผลคะแนนสอบ

การการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3

Untitled Document

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

   

คำชี้แจง

1.   หลังจากประกาศผลคะแนนสอบแล้วผู้ที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

***ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564***

หรือแจ้งข้อมูลที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
Untitled Document
รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ฃั้นเรียน โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
63062013 ด.ช. ธนวรรธ   ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1
63094031 ด.ญ. ชลิตา   กำแพงทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 93 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63009023 ด.ช. จิรัฏฐ์   หนองผือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาปัญญา 93 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2
63094019 ด.ญ. กันติชา   ปัจฉิมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญนครราชสีมา 92 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4)
63013032 ด.ช. ธนกฤต   ขติฌานัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มารีย์อนุสรณ์ 92 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4)
63062017 ด.ญ. ธนัญชนก   ชาลีเครือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศรีเทพบาล 92 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4)
63009026 ด.ช. ธนากร   เมเซเนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาปัญญา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63094035 ด.ช. ปริยวิศว์   ตั้งตรงไพโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63100062 ด.ญ. วันวิสาข์   ปัญญารุจิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63010021 ด.ช. นันทวัฒน์   พลีใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลร้อยเอ็ด 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 10)
63016025 ด.ช. ธรรมเมธา   บุญมาคาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 10)
63009032 ด.ญ. ลภัสรดา   ศรึเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 12)
63094038 ด.ช. วิวิศน์   วาณิชอนันต์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ(โครงการบ้านเรียน) 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 13)
63016022 ด.ช. ศศิศ   หงษ์ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบลราชธานี 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 13)
63013024 ด.ญ. พลอยปภัส   ตาเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63094034 ด.ญ. อนัญญา   ประเมศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมธาพัฒน์ 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 16)
63010026 ด.ช. ธนกร   ลียะวณิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลร้อยเอ็ด 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 16)
63009017 ด.ช. กิตติศักดิ์   ขุนเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนองบัววิทยายน 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 16)
63100064 ด.ญ. พัชญาภา   แถวเพีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลขอนแก่น 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 16)
63094015 ด.ช. ภัคภัทร   ภักดีเมฆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 20)
63016021 ด.ช. โปรแกรม   ตันติวาทินกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63100041 ด.ญ. ศุภิดา   แสงหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 21)
63013033 ด.ญ. กชพร   พัฒนศุภวานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลสุรินทร์ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63016013 ด.ช. พบธรรม   เดชเสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอำนาจเจริญ 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 23)
63094030 ด.ช. กฤตภพ   ทรวงโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 25)
63094042 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์   โชคเรืองสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครราชสีมา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 26)
63016019 ด.ญ. ปาณิสรา   ครองยุทธ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 26)
63016015 ด.ช. เคเด้น   แดเนียล เอเบิล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 28)
63100053 ด.ช. ภวิศ   ปริวัฒนศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายประถมศึกษา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 29)
63010031 ด.ญ. สรา   สุขศรีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 29)
63100044 ด.ช. เชิดพงศ์   เนตรพุกกณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลขอนแก่น 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 29)
63094032 ด.ญ. ภัทรวดี   ศรีทองคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลูกปัญญา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 29)
63094029 ด.ญ. ธีรากาญจน์   วลัยเสถียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 29)
63100063 ด.ญ. ภีรนันทน์   วัฒนชีวโกศล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาเด็ก 77 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 34)
63010023 ด.ญ. วัฒน์สินี    อาจสมรรถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลร้อยเอ็ด 75 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63013010 ด.ช. ภัครพลพล   มหรรทัศนพงฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุรินทร์ 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 36)
63010022 ด.ญ. ศิรดา   กัญญาคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 36)
63009031 ด.ช. พิสิษฐ์   อภิรัตน์วรากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดอนบอสโกวิทยา 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 36)
63094033 ด.ญ. ภูวฤณ   อุฑารสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปลูกปัญญา 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 39)
63094041 ด.ช. ไอย์ณพงศ์   ริ้วศรีกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 40)
63013014 ด.ญ. กัญญาณัฐ   สำเภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุรินทร์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 40)
63100030 ด.ช. ปรานต์ ไอแซ็ค   อรอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลขอนแก่น 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 40)
63094020 ด.ช. ภูมมิน   ลามศรีจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครราชสีมา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 40)
63016008 ด.ญ. มินนารา   สุวรรณศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบลราชธานี 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 40)
63009022 ด.ญ. กัลยากานต์   วงศ์เสาร์เนาว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 40)
63013031 ด.ช. เดชภพ   จันทนะสาโร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 40)
63094016 ด.ญ. ปุณิกา   แสงสว่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครราชสีมา 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 40)
63009025 ด.ช. กรวินท์    คลังแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 48)
63016011 ด.ช. ภูมินภัทร    บุปผาวัลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลอุบลราชธานี 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 48)
63100066 ด.ช. ชาญวุฒิ   แสนภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 48)
63016005 ด.ญ. ปีย์รฎา   พนาดร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลอุบลราชธานี 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 51)
63009021 ด.ญ. ขวัญหทัย   คำวะเนตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 52)
63100040 ด.ญ. ธนพรรณ   สว่างปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63094047 ด.ญ. อรกัญญา   พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์วิทยา 65 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63010027 ด.ช. อัครวัฒน์   ตั้งนทีทวีผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พระกุมารมหาสารคาม 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 55)
63013023 ด.ญ. ศรุดา   ร่วมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วาณิชย์นุกูล 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 55)
63094025 ด.ญ. อาทิอร   เนติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนุบาลนครราชสีมา 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 55)
63009029 ด.ญ. วิรัลพัชร​   วรรณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 58)
63010043 ด.ญ. พล​อยไพลิน​    โชติช่วงนิรันดร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน​อนุบาล​ร้อยเอ็ด​ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 58)
63013029 ด.ญ. ปสุตา   ศรีแสนปาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 58)
63100067 ด.ช. เรเน่   ปาสเซอรี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 61)
63100031 ด.ช. ณัฐสิชฌ์   กัลยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลขอนแก่น 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 61)
63016017 ด.ช. ธรรมปพน   สอิ้งทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 63)
63100051 ด.ญ. พิชญธิดา   แสงสุริยากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลขอนแก่น 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 63)
63016024 ด.ญ. สิตานัน   จิรวัฒน์ไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี 61 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 63)
63016007 ด.ช. ธนวัฒน์   สายวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 66)
63013030 ด.ญ. จีรณัฎฐ์ดา   เรียบร้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มารีย์อนุสรณ์ 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 66)
63094040 ด.ช. กฤตินัย   เกิดมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 66)
63013028 ด.ช. ธิติเศรษฐ์   รัตนศศิวิมล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 69)
63013013 ด.ญ. อรวรรณ   ชูโฉม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วานิชย์นุกูล 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 69)
63062010 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์   อาชีวกุลมาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 69)
63094045 ด.ช. สุรลิช   สิงหศิวานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัสสัมชัญนครราชสีมา 59 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 69)
63009020 ด.ช. ศิรายุ   สุพันธมาตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 73)
63013011 ด.ญ. กัญญาภัทร   เกษมสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วานิชย์นุกูล 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 74)
63094021 ด.ช. ฐภัทร   สุขสุผิว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลูกปัญญา 56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 75)
63094027 ด.ช. ฐิตินันต์   พฤฒิจิระวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปลูกปัญญา 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 76)
63094017 ด.ช. ณัฏฐศรัณยุ์   ถาปนะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปลูกปัญญา 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 76)
63013020 ด.ช. ชวกร   เผือดนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 78)
63062009 ด.ช. ณิชคุณ   บุษยะจารุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 78)
63016006 ด.ช. ธีร์   ทานะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 80)
63094026 ด.ญ. สรวีย์   ปัทมศรีรัตนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลูกปัญญา 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 80)
63013012 ด.ช. นรวีร์   ดีอ้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุรินทร์ 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 80)
63013015 ด.ญ. ปุณยนุช   อังศุวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลสุรินทร์ 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 83)
63094024 ด.ช. สิรวิชญ์   ฤทธิพรไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลนครราชสีมา 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 83)
63009030 ด.ช. ศุภณัฐ   นามประกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดอนบอสโกวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 85)
63062012 ด.ช. ราชภูมิ   จัตุรัสตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 86)
63016010 ด.ญ. ภัควลัญชญ์   จันต๊ะมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อนุบาลอุบลราชธานี 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 86)