• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

ตรวจสอบผลคะแนนสอบ

Untitled Document

ผลคะแนนสอบ

การการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3

Untitled Document

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

   

คำชี้แจง

1.   หลังจากประกาศผลคะแนนสอบแล้วผู้ที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564
2.   ผู้สมัครที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ - นามสกุลผู้สมัครสอบ
2.2 ระดับชั้น
2.3 ชื่อโรงเรียนให้ผู้สมัครกรอกชื่อโรงเรียนที่เป็นชื่อเต็มเท่านั้น
  ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการออกเกียรติบัตรขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

***ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564***

หรือแจ้งข้อมูลที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657
Untitled Document
รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ฃั้นเรียน โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
63009002 ด.ช. สุนาถ   อักขระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรมินทร์ 98 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1
63100008 ด.ญ. กฤชอร   เปานาเรียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 98 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1
63009007 ด.ช. ธนวิน   ธรรมโหรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3
63009056 ด.ญ. สุภัณฑิรา   อินทนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โฮลี่เมรี่ อุดรธานี 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3
63009012 ด.ญ. ณัญศศรณ์   มงคลโภคทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โฮลี่เมรี่ อุดรธานี 97 คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3
63010012 ด.ญ. พัชรอร   สังข์สุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 95 ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6)
63100001 ด.ญ. ผกากาญจน์   เสริมสวัสดิ์ศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63094013 ด.ญ. นวิยา   ภาคภูมิคู่ตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตชะวิทย์ 92 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 7)
63100006 ด.ช. กันภัย   จันทร์พล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลขอนแก่น 91 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 9)
63010018 ด.ญ. พิรานันท์   เฉตระการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 10)
63010008 ด.ญ. ศุภาชิดา   ธนะกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63010006 ด.ญ. กษิรา   เสพย์ธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63094011 ด.ช. ณัฏฐ์ธนน   วงศ์ธนากิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมธาพัฒน์ 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63010005 ด.ช. ณธเดช   สัจจะสนทิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลร้อยเอ็ด 89 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 11)
63100024 ด.ช. รอคโก้ เลนนอน   เบนเซีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 88 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 15)
63010011 ด.ช. ชิติพัทธ์   สุขคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พระกุมารร้อยเอ็ด 87 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 16)
63100023 ด.ช. กันต์กัญจน์    วิริยพัฒนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 17)
63100003 ด.ญ. อนัญญา   จิโนทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาตร์) 86 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 17)
63010004 ด.ญ. ปูริดา   พลเยี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 85 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 19)
63100021 ด.ญ. ปริญ    นันทิยะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 20)
63009013 ด.ญ. จีอู   ลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาปัญญา 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 20)
63013007 ด.ช. ธาวิน   จงสืบสิทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุรินทร์ 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 22)
63100019 ด.ช. สัมฤทธิ์   อัครวิมุติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 22)
63100007 ด.ญ. มนปรียา   ไชยชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลขอนแก่น 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 24)
63016001 ด.ญ. ณัฐพิชชา   พันธะไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 24)
63009008 ด.ช. ชนัตถ์   หนองผือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาปัญญา 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 24)
63100026 ด.ช. ชานนท์   ชาร์ป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 81 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 24)
63094006 ด.ญ. พิชชาอร   สุพิชญากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมธาพัฒน์ 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 28)
63094001 ด.ช. เผ่าเทพ   เผ่าละออ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 28)
63009004 ด.ช. พิชญุตม์   บุญหลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนองบัววิทยายน 80 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 28)
63062008 ด.ญ. จุฑามาศ   มณีรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63100011 ด.ช. ภัทรพล   โรจน์เพียรธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อบุบลขอนแก่น 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63100017 ด.ช. จักรธร   อารีล้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลขอนแก่น 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 31)
63010016 ด.ช. ธีรดนย์   ภูแทนนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 34)
63013002 ด.ช. พลธนวรรษ   มหรรทัศนพงฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุรินทร์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63100004 ด.ช. ภาคิน   ระวีกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63100010 ด.ช. ธรรมวิชญ์   โรจน์ธรรมรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (มอดินแดง) 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63094009 ด.ญ. ณัฏฐกาญจน์   อุดมวันสุขทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปลูกปัญญา 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63100028 ด.ช. ธนน   มัธยมนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63010017 ด.ช. อภิวิชญ์   อนันทวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63010019 ด.ช. พงษ์นเรศ   เฉตระการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลร้อยเอ็ด 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63013004 ด.ญ. จิตต์สวัสดิ์   สุหร่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสุรินทร์ 76 เกียรติบัตรเหรียญทอง(คะแนนอันดับที่ 35)
63100027 ด.ช. เฮนรี่ แฟรงกลิน   คูชาร์สกี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 43)
63100013 ด.ช. วรินทร์ธร   จตุพรประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลขอนแก่น 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 43)
63010020 ด.ญ. อุสิชา   อึ้งปิติกรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลร้อยเอ็ด 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 43)
63100012 ด.ญ. ทักษอร   สุพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อบุบลขอนแก่น 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 43)
63009009 ด.ช. ศุภกฤษ   สีหาบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนองบัววิทยายน 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 47)
63013009 ด.ญ. กฤชอร   พัฒนศุภวานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุรินทร์ 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 47)
63010013 ด.ช. ณฐกร   จุลอักษร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พระกุมารมหาสารคาม 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 49)
63013008 ด.ช. ศุภากร   พัฒนศุภวานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลสุรินทร์ 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 50)
63094008 ด.ญ. รมิดา   อินทปัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน​สุขา​นารี​ 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 51)
63100015 ด.ช. แดเนียล   มานาลู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลขอนแก่น 70 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 51)
63016002 ด.ช. คณสรณ์   สงวนตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลอุบลราชธานี 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63062007 ด.ญ. สุภณิดา   ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63094010 ด.ช. ปัณณวิชญ์   วิจิตรเสถียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปลูกปัญญา 69 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 53)
63094004 ด.ญ. ปริยากร   โคตรศาลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 56)
63062003 ด.ญ. พิมพ์ณดา   บุษยะจารุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 56)
63062004 ด.ช. คริษฐ์   แทนสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลบ้านเด็กดี2 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 56)
63013005 ด.ช. ณัฏฐ์   กาญจนการุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มารีย์อนุสรณ์ 66 เกียรติบัตรเหรียญเงิน(คะแนนอันดับที่ 56)
63009014 ด.ช. จิรเมธ   เชิดโกทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลอุดรธานี 64 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 60)
63100002 ด.ญ. ลภัสรดา   ไป่ทาฟอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ 63 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 61)
63009006 ด.ช. ภควินท์   พรมโยธา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 62 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 62)
63016004 ด.ญ. กวินธิดา   สิ้นภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 63)
63062006 ด.ญ. มนัญชยา   บูรณะชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 57 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 64)
63100022 ด.ช. จีรปทีปต์   ประเสริฐผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ็ญบุรี 55 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 65)
63100020 ด.ช. ทรัพย์ศิริ    ศิริเกษมทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ็ญบุรี 54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 66)
63062037 ด.ช. ชินพัฒน์   ธีรชัยไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 67)
63094005 ด.ช. วีร์วิศิษฏ์   กะลึงค์พล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลูกปัญญา 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง(คะแนนอันดับที่ 68)