• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด, (TAC)

“ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)” ชื่อย่อ TAC เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.ประจักษ์ แซ่อึ่ง อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งท่านมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานด้านวิชาการของไทย ในช่วงเริ่มต้นทางบริษัทฯ ได้มีการทาบทามคณาจารย์ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูงจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ มาเป็นที่ปรึกษา รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มาออกข้อสอบที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ได้มาตรฐานและวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของศูนย์สอบวิชาการคือการจัดกิจกรรมด้านการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบขีดความรู้ทางวิชาการของตัวเองอย่างชัดเจนและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดอนาคตทางการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานทางสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาอังกฤษ อันเป็นจุดเริ่มต้นทางการศึกษาที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่
ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สำนักงานสาขา 1
242 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

สำนักงานสาขา 2
38/3 ซอยสระโบราณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร. 086-815-5588, 080-556-5997 และ 098-684-3675
ID Line : taccontest
E-mail : taccontest@hotmail.com, taccontest@taccontest.com