• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • 086-815-5588, 064-9782554
Untitled Document

ประกาศขอเลื่อนการจัดสอบ บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET)

Untitled Document
เด็กหญิงกันติชา ปัจฉิมกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึก

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธัชธรรม ธรรมใจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนภวฤณ สุภธีระ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Northern English Contest (NEC)

Untitled Document
เด็กชายวิชธนินท์ จอนสมจิตร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนันทพัทธ์ วิวัฒน์คุณูปการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์ เทพสุวรรณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธารา ทิพย์พยอม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตนปลาย

เด็กชายชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงธัญธิพัช บุญธีรารักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงนัทธมน เอี่ยมศรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายวริศ เลิศทัศนีย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ไพบูลย์ทรัพย์สิน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภูมิพัฒน์ สันติภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอัจฉริยะ คำจารึกวงศกร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพีรทัต กฤษณะประกรกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมึกษาตอนปลาย

นายศุภพล สุรพลชัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมึกษาตอนปลาย

นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมึกษาตอนปลาย

Northeastern English Contest (NEEC)

Untitled Document
เด็กหญิงภีรนันทน์ วัฒนชีวโกศล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายศีละส์ เบ็พพ์เลอร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงเอมิเลีย น้ำฟ้า โยฮันซั่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 • เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สรุปเนื่อหา ครบ กระชับ เฉลยเข้าใจง่าย

  หนังสือ พิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3

  ราคา : 250.-

 • เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1 นักเรียนชั้นประถมปลาย และนักเรียนสายแข่งขัน

  หนังสือ พิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

  ราคา : 250.-

 • เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 สำหรับอ่านเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

  หนังสือ พิชิตโจทย์เราขาคณิตขั้นเทพ สำหรับนักเรียน ป.4-ป.6

  ราคา : 250.-

 • เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 สำหรับอ่านเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

  หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิต ขั้นเทพ สำหรับนักเรียน ป.4-ป.6

  ราคา : 250.-

 • เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4

  หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4

  ราคา : 250.-

 • สำหรับ ม.4-ม.6 เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ

  หนังสือ ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย

  ราคา : 250.-