• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657

คนเก่งของเรา

Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 3)

Untitled Document
เด็กชายจิรวิชญ์ ศีลตระกูล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกันยกร พลบวรเดชสกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนิมมา เอี่ยมเสม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนภัสรพี จารุเดชขจร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปุณณภา ชุมทอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ต​วิทยาลัย แผนกประถม ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพอ ยมาภัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชัญญาฎา พวงสายใจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนรภัทร นิ่มนวล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธีธัช พัฒนปรีชากุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงญาดา กอบแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายฐากูร สุวจนกรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลิศหล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปาณิสรา งามโชคชัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัตนศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงมีราลักษณ์ ทูร่า

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงฐิตารีย์​ อนันตรัมพร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล​พิจิตร​ ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงริน พรพรหมินทร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปวริศา เดชาปกรณ์ชัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงพลอยระพี ธนะขว้าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายเศรษฐวัชร อินกะโผะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายชวณัฏฐ์ อยู่สวัสดิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงณรดา จิตรสกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนรินญรัศมิ์ ญาณวีร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนดล สุตาภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพร้อม มนตรีวิวัฒนชัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายเดชาธร พัฒนาโสภณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายรุจ แก่นเพิ่ม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงฉัตรภัสร์ เกษสกุล ชุมสมุทร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงเอวา วรรธนัจฉริยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายณัฐปกรณ์ มานะเสถียรกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภวัต พิรุณจิตต์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ แอนธอน มคธเพศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีร์ วัฒนารักษ์สกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธาดา อำนวยกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวญาณิษฏา เอี้ยววงษ์เจริญ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิวตัน ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายคุณากร ปัตยะกร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวณิชมน สุภัทรเกียรติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 2)

Untitled Document
เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายกัณตภณ เย็นท้วม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทร์นรินทิพ อร่ามวิทย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชญานิน เพิ่มทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงนราวดี สุภาษี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปารเมศ อาศนะเสน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงจิณณะกมล คำศรีสุข

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอัญช์ณฎา ลักขณา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายยินดี เมธาจิตตานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธีทัต โอสถศิลป์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายอีตั้น เชน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายคธาธร รื่นภิรมย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายคามิลล์ เทโบลต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปรัชญ์ คนสูง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิโน เบอร์ตินี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธีร์ กิตติวรภัทร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายคุณากร ไชยรา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายธนกฤต แก้วจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภูมิพัฒน์ สันติภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปวันพัสตร์ ชินชัยพงษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวริศ เลิศทัศนีย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ ศรีรักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธนโชติ   เปี่ยมลาภธนบูรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายณัฐพล   พันธุ์มาดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวทรรศิดา   ตันประเสริฐ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธรรณ์ธร   ทิพย์พยอม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565)

Untitled Document
เด็กหญิงณัฐภัสสร์ จุรีกานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพีรวิชช์ อดุลดํารงศักดิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายชัชชวิน มาลัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกานต์ศิริภาดา วุฒิกระพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติดีบีเอส ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงรินรดา มานพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายณัฐพัชร์ ตัญจพัฒน์กุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอีตั้น เชน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายนตตะวัน โตวัฒนกิจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงจิดาภา ฤทธิ์หมุน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปารเมศ อาศนะเสน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงวรฤทัย คงนคร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายภูวกฤต ตันติจารุวุฒิ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนอันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธนิสร วิจิตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอุษณิษา เรืองแรง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายศศวัชร์ เอี่ยมสมบูรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายวรกฤศ พลอยศรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนอันดับที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงธนัญญา เจษฎาภัทรกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ผลเลิศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนอันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ประจำปี 2564)

Untitled Document
เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิรายุ ถนอมใจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชญานิน เพิ่มทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายณัฏฐ์ธนิน เรียนปิงวัง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายณภัทร​สรวง​ แสงสว่าง​

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปวริศา บุญส่ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายบารมี รักษ์ความสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายวรกฤศ พลอยศรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพัสกร จิรรัตนโสภา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Untitled Document

Northern English Contest (NEC ครั้งที่ 3)

เด็กหญิงฐิตารีย์ อนันตรัมพร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวเฉียว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภูษณิศา พงษ์ดารา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายภณ มุตตารักษ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงพชรมน วิรยศิริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปราณปริยา ศรีนวล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายวรปรัชญ์ เนียมหุ่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายธนกฤต แก้วจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวธัญธิพัช บุญธีรารักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปรัชญ์ คนสูง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Untitled Document

Northeastern English Contest (NEEC ครั้งที่ 3)

เด็กชายสุนาถ อักขระ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรมินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสุภัณฑิรา อินทนาม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณัญศศรณ์ มงคลโภคทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวิน ธรรมโหรา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายจิรัฏฐ์ หนองผือ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงชลิตา กำแพงทอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอัยยาริณณ์ ช้างสาร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น